• Орлин Япраков
    ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
    JEL: G21, E59
    Резюме: В съвременната пазарна структура реализирането на успешна и ефективна банкова система се счита за приоритетен въпрос. От особена важност е поддържането на стабилност в банковия бизнес, в случай че страната принадлежи към икономически обединения на държавите, тъй като дестабилизация в националния сектор може да ерозира върху европейския. Периодът след присъединяването въздейства динамично на българския банков сектор, което води до значителен интензитет в преструктуриранията и консолидациите на банките в страната през периода 2006–2020 г. Въз основа на това банковите системи в страната намаляват своята численост от двадесет и девет банки през 2007 г. до двадесет и четири през 2020 г. Предприетите решения благоприятстват тенденцията в банковата система, която през последните години е в устойчиво и конкурентоспособно състояние.