Етични правила

С настоящите етични правила се установят основните принципни постановки, технологията и процедурните изисквания, свързани с приемането на ръкописи, рецензирането и публикуването им като научни статии в списание „Народностопански архив“, както и се уреждат взаимоотношенията между автор/автори, главен редактор, редакционен съвет, рецензенти и издател, при гарантиране качеството на научната продукция, легитимността на публикациите и значимостта им за широката научна общност и читателите на списанието.

Етичните правила се базират на ценностите, принципите и общоприетите норми, дефиниращи поведението и научноизсле­дователската и публикационната дейност на учените като допустими, приемливи, коректни и съответстващи на научния интерес. Те допълват законовите разпоредби и международно признатите етични стандарти и правила в областта на научните изследвания, които забраняват съзнателното и целенасоченото присвояване и/или манипулиране на истини, информация, тези, факти и др., както и публикуването на непроверени и неаргументирани твърдения.

Редакционният съвет на списание „Народностопански архив” се съобразява с правилата на Комитета за публикационна етика (Committee on Publication Ethics – COPE)1 при публикуване и изцяло споделя и приема позицията на Elsievir2 относно издателската етика, закрилата на авторските права и предотвратяването на случаите на плагиатство в процеса на преглед, рецензиране, редактиране и публикуване на научна продукция.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ

Издателят определя отношенията между издател, главен редактор, редакционен съвет, рецензенти, автори и други участници в процеса на договорни отношения, представлява и подкрепя политиката на списанието и формира механизмите за нейното прилагане, както и съдейства за разпространението на информация за списанието.

Издателят спазва принципите на научна етика.


Конфиденциалност

Издателят зачита правото на поверителност на информацията, предоставяна от участниците в процеса на преглед, рецензиране и публикуване на научна продукция, както и защитава съответните права на интелектуална собственост и авторски права.

Издателят си сътрудничи с други издатели и индустриални асоциации, включително по етични въпроси, свързани с проследяването на грешки и публикуването на  опровержения.


Независимост

Издателят подкрепя политиката на независимост и обективност при оценяване качествата и значимостта на предоставяните за рецензиране ръкописи и спазва принципа за ненамеса при вземането на решения на главния редактор, редакционния съвет и рецензентите на списанието относно приемането или отхвърлянето за публикуване на даден материал като статия.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Общественото доверие в научния процес и достоверността на публикуваните статии зависи отчасти от това дали се идентифицират, дефинират и прозрачно урегулират потенциални и реални конфликти на интереси през периода на планиране, изпълнение, писане, проверка за оригиналност, редактиране и публикуване на научна продукция.

Конфликт на интереси е налице, когато професионалната преценка относно първичен интерес (например значимост на изследванията, валидност на резултатите или коректност на изводите) може да бъде повлияна от вторичен интерес (например паричен доход). Възприемането или предполагането за наличие на конфликт на интереси са толкова важни, колкото важни са реалните конфликти на интереси.

Финансовите зависимости (осигуряване на заетост, делови взаимоотношения с консултантски фирми, хонорари, патенти, платени експертизи и др.) са най-лесно установимите конфликти на интереси, които могат да уронят престижа, доброто име и доверието в издателя, списанието, авторите и самата наука.

Други възможни причини за възникване на конфликт на интереси са: лични взаимоотношения или съперничества, академична конкуренция, теоретични убеждения и др. Авторите трябва да избягват влизането в споразумения със спонсори на научни изследвания и проекти, които могат да възпрепятстват достъпа им до всички данни от проучването, да усложнят анализа и интерпретирането на тези данни, както и да затруднят подготовката и публикуването на ръкописа, независимо от това – кога, къде и по какъв начин са избрани.

Издателят оказва помощ на страните, отговорни за разследването на случаи на недобросъвестни практики в областта на научните изследвания и публикационната дейност, съдейства за разрешаването на възникнали спорове, уреждането на нарушени права и публикуването на изменения, разяснения и отзиви/коментари на недобросъвестни статии.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Главният редактор се ръководи от приетата от редакционния съвет политика в областта на научните изследвания и публикационната дейност, като се съобразява с правните норми и изисквания по отношение на дискредитиране на автори, нарушаване на авторски права и плагиатство. Главният редактор провежда редакционната политика на списанието при осигуряване на максимална прозрачност и анонимност на автора/авторите и съответните рецензенти.

Главният редактор определя кои ръкописи отговарят на профила на списанието и обявените изисквания и могат да бъдат насочени към рецензентите. Той организира процеса на рецензиране по начин, съдействащ за обективното оценяване на материала, експедитивното вземане на редакционни решения на база експертна оценка и своевременното публикуване на висококачествена научна продукция.


Обективна оценка

Главният редактор назначава „сляпо” рецензиране от двама независими рецензенти (double-blinded peer review) на всеки постъпил в изданието материал с цел осигуряване на безпристрастно разглеждане и обективно оценяване на ръкописа. Той предоставя на рецензентите анонимни материали за рецензиране в pdf-формат след проверка за тяхната оригиналност чрез уеб-базиран инструмент (софтуер за установяване на коректност на научна периодика и трудове –­ Plagiarism software checker iThenticate).

 Главният редактор осведомява рецензентите за правилата на рецензиране и им предоставя утвърден от списанието макет на рецензия. При забавяне процеса на рецензиране, той уведомява по електронната поща автора/авторите на ръкописа за възникналото забавяне.


Решения за публикуване

Главният редактор взема решение за публикуване на статия на основата на експертна оценка на двама независими рецензенти и мнението на членовете на редакционния съвет. Той уведомява писмено автора/авторите на материала за решението на редакционния съвет.

При вземането на решение главният редактор може да се съветва с други главни редактори или рецензенти.


Конфиденциалност

Главният редактор разкрива конфиденциална информация относно представен за рецензиране ръкопис единствено на автора/авторите на ръкописа, рецензентите, други редакционни съветници и издателя, в случай на необходимост.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Главният редактор регулира процеса на разкриване и предотвратяване на редакционни конфликти относно нарушени права и интереси и управлява процеса на движение на информацията, постъпваща от автор/автори на ръкопис, рецензенти, редакционна колегия и читатели на списанието. Той изисква от всички участници да разкрият евентуални конкурентни интереси. При установен конфликт на интереси главният редактор спира от разглеждане представен в списанието ръкопис, както и предприема съответни мерки при постъпване на жалба от етичен характер, свързана с ръкопис или публикувана статия (оповестява автора, обсъжда жалбата с редакционния съвет и публикува опровержение или съответни корекции). Принуждаването на автори да цитират списанието е неприемливо.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННИЯ СЪВЕТ

Редакционният съвет на списание „Народностопански архив” уважава честта и достойнството на авторите на ръкописи. Той съдейства за подобряване качествата на представен в изданието ръкопис чрез научно рецензиране и стилово редактиране на материала.


Равен достъп до публикуване

Редакционният съвет спазва принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация. Оценяването на ръкописите се прави без предубеждение за раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническа принадлежност, гражданство или политически убеждения на автора/авторите.


Обективна оценка

Редакционният съвет взема решения за одобряване или отхвърляне за публикуване на представен в списанието ръкопис, като се базира единствено на обективни критерии, свързани с тематична актуалност и значимост; оригиналност на съдържание и оформление, яснота на изложение, наличие на приноси, степен на завършеност и съответствие с тематичния обхват на списанието.


Решения за публикуване

Редакционният съвет, солидарно с главния редактор, носи отговорност за взетите решения относно одобряване или отхвърляне за публикуване на представен в списанието ръкопис. Решенията следва да са справедливи, безпристрастни и независещи от търговски интереси, да се базират на обективните оценки на рецензентите за качествата на материала и неговото значение за научната общност и читателите на списанието.


Конфиденциалност

Редакционният съвет разкрива конфиденциална информация относно представен за рецензиране ръкопис единствено на автор/автори, рецензенти, редакционни съветници, технически сътрудници на списанието и издател, в случай на необходимост.

Кореспонденцията между автор/автори, рецензенти и главен редактор има конфиденциален характер.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Членовете на редакционния съвет нямат право да използват непубликувани материали в собствено научно изследване без изричното писмено съгласие на автора. Поверителна информация и/или идеи, получени в процес на рецензиране, следва да се  пазят в тайна и да не се използват за лична изгода.

Членовете на редакционния съвет и рецензентите трябва да разкрият евентуални конкурентни интереси. При установени такива, трябва да бъдат предприети други подходящи действия, вкл. оттегляне на публикуваното.


Участие и сътрудничество в разследване на оплаквания

Редакционният съвет защитава правата на трети лица от несанкционирано използване. При подадени жалби от етичен характер относно представен ръкопис или публикувана статия, редакционният съвет съдейства на главния редактор за предприемането и изпълнението на съответни мерки.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Всички депозирани в списанието ръкописи преминават през предварително оповестена процедура на рецензиране съобразно научните и издателските стандарти на списанието.


Принос към редакционните решения

Рецензията на представен в списанието ръкопис представлява конфиденциален документ, чието предназначение е да улеснява главния редактор и редакционния съвет в процеса на вземането на решение за публикуване на статия, както и да подпомага автора/авторите на ръкописа за подобряване на неговите качества и научна значимост.

Рецензията трябва да се базира на обективната експертна оценка на рецензентите, достоверното представяне на научните факти, качествата и изследователската значимост на материала.

Основно задължение на рецензентите е да оценят коректно и безпристрастно качествата на даден ръкопис, като представят обективна рецензия на материала.

След преглед и оценка на ръкописа, рецензентите формулират становище и предлагат на редакционния съвет един от следните четири варианта:

1) Положително становище за публикуване на ръкописа в представения за рецензиране вид;

2) Положително становище за публикуване на ръкописа с представяне на подобрен вариант, одобрен с резолюция от рецензента, без докладване пред Редакционен съвет;

3) Положително становище за публикуване на ръкописа с представяне на одобрени от рецензента преработен вариант и  доклад от автора до Редакционния съвет за направените промени, отразени бележки и препоръки;

4)   Отрицателно становище за публикуване на ръкописа.


Бързина (експедитивност) и коректност

Всеки избран рецензент, който се чувства недостатъчно квалифициран да рецензира ръкопис на/по дадена тема или знае, че бързото му оценяване е невъзможно, трябва да уведоми главния редактор и заяви отказ от участие в процеса на рецензиране на конкретния ръкопис.


Поверителност

Всеки представен за рецензиране ръкопис има/се ползва със статут на поверителен документ, който не трябва да се показва или обсъжда с трети страни, с изключение на главния редактор или упълномощените от него лица.


Стандарти за обективност

Рецензентът следва да оценява ръкописа обективно и безпристрастно, да не се влияе от отношения с други лица или предубеждения по представени в материала постановки. Той трябва ясно да формулира мнението си и да го подкрепи с аргументи.


Позоваване на източници

Рецензентите трябва да следят за коректност на цитиранията и точност при позоваване на първични източници. В случай на некоректно цитиране или на забележимо дублиране на части от материала с вече публикувана статия, те са длъжни да информират конфиденциално и в писмена форма главния редактор на списанието.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Непубликувани материали, оповестени в представен ръкопис, е недопустимо да се използват от рецензента като собствени научни изследвания, без изричното писмено съгласие на автора. Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, в които имат конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, сътруднически и други взаимоотношения или връзки, с който и да е от авторите, фирми или институции, свързани с публикациите.

Главният редактор и членове на редакционния съвет, които са ангажирани с вземането решения за публикуване на материали, трябва да декларират своите интереси. Те не трябва да участват в процеса на рецензиране и вземане на редакционни решения за собствени научни разработки.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ


Стандарти при публикуване

Авторите представят ръкопис, в съответствие с тематичния обхват на списанието и публикуваните изисквания на редакционния  съвет (http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=268) относно обем, задължителни реквизити, структура и технически параметри за оформление на материала. Ръкописът трябва да съдържа резюмирано съдържание и постигнати резултати; въз основа на обоснована актуалност на тематиката и формулирани насоки и изследователски цели във въвеждащата част да представя логически ясно и обосновано вижданията на автора и защитаваните от него идеи при спазване на научния и проблемноориентирания подход и използване на адекватни методология и методически инструментариум; да включва аналитико-обобщителна и изводна част с ясно установими приноси на автора. Коректното и точно изложение на авторовите идеи следва да бъде обогатено с позоваване на други литературни и/или Интернет източници, като същевременно фактологията и начинът на представяне на същностно-аналитичните аспекти да позволява коректно цитиране на материала от други. При цитиране на произведения и/или на фрагменти от текст от други автори, те трябва да бъдат съпътствани с подходящи препратки към публикуваните вече произведения. Съзнателното и целенасочено използване на неточни твърдения и позоваване на манипулативно интерпретирани научни факти и тези се възприема като неприемливо и неетично поведение.


Достъп до данни и съхранението им

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят за редакционен преглед необработените данни във връзка с дадена статия, като трябва да запазят тези данни за определен срок след публикуването.


Оригиналност и плагиатство

Авторът, представящ ръкопис на статия, носи отговорност за достоверността на посочената контактна информацията и приема условията на издателя за публикуване.

Ръкописът трябва да съдържа новаторски идеи и/или да представя и обобщава по оригинален начин теоретични постановки и/или емпирични данни и закономерности, завършвайки с резултати от изследвания на авторите, непубликувани или непредставени в други издания.

Авторите трябва да направят обективна оценка на състоянието на проблема на базата на анализ на предишни публикации, да опишат изследователските методи на работа и представят точно постигнатите резултати, водещи до ясно описание на предложените начини за намиране решение на проблема, аргументирано да покажат значението на проблема и изследването. Поредица от статии, в които са публикувани резултати от задълбочено комплексно проучване, трябва да бъде организирана по начин, позволяващ на читателя да получи цялостна представа за структурата на проуч­ването като цяло и за всеки един негов аспект, оповестяван от всяка отделна статия.


Многократно, излишно или конкурентно публикуване

Авторът по принцип не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също научно изследване в повече от едно списание или като първоначална публикация. Конкурентното представяне на един и същи ръкопис на повече от едно списание представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо. Недопустимо е автор да представя за разглеждане в друго списание вече публикувана статия.

Разрешава се публикуването на същата статия в други издания, ако тя се превежда на друг език (различен от български и английски език), но с изричното съгласие на авторите и издателите и изискване за публикувате на препратка към първото издание.

Редакционният съвет може да отхвърли за публикуване статия, при установени нарушени права върху интелектуална собственост на трети лица, неспазени правилата на научната етика или наличие на информация с ограничен достъп.  Авторите и/или организацията, изпратили ръкописа, се уведомяват писмено за отхвърления ръкопис.Позоваване на източници

Рецензентите трябва да следят за коректното цитиране и позоваване на първични източници на информация. При установяване по време на преглед на ръкописа или получаване на лична информация преди това за наличие на прилики или припокриване на научната разработка с други публикации, рецензентите трябва незабавно да информират главния редактор и автора/ите .

Ако анализът на състоянието на проблема и произтичащите от него изводи и приноси се базират на поверителна информация (лична комуникация между автора и трети лица/страни, рецензиране на други ръкописи, преглед на проектни предложения или заявки за финансиране по национални или международни програми др.), тази информация не може да бъде публикувана без съгласието на лицата, които са нейни източници.

Приема се презумпцията, че авторът знае, че публикуването от негово име на чужд ръкопис (или част от него), цитирането или перифразирането на съдържанието му, без позоваване на източника, както и използването на други форми на присвояване на резултатите от научните изследвания на други хора, се счита за плагиатство. Плагиатството под всякаква форма е в противоречие с научната етика и е неприемливо.


Авторство на публикацията

Списанието се придържа към установените в научната и публикационната област критерии за признаване на авторство, а именно:  1. съществен принос за формулирането на концепцията, разработването ръкописа, дизайна на разработката, придобиването, анализа или интерпретацията на данните, постигнатите резултати, приноси и др.;

  2. критичен преглед и редактиране на ръкописа преди публикуване;

  3. окончателно оформление и одобрение на версията на ръкописа преди публикуване;

  4. наличие на споразумение или разделителен протокол с ясно разпределение на приноса на всички лица относно всички аспекти от съдържанието и оформлението на ръкописа и гарантиране, че въпросите, свързани с точността или целостта на всяка една част от ръкописа, са надлежно проучени и напълно изяснени.


Всички посочени като автори трябва да отговарят и на четирите критерия за авторство, както и всички, които отговарят на четирите критерия – да бъдат идентифицирани като автори. Тези, които имат принос в разработката, но не отговарят на всичките четири критерия за авторство, следва да бъдат упоменати в раздел „Благодарности”.

Кореспондиращият автор носи отговорност за коректното включване на всички съавтори и сътрудници с принос в ръкописа. Той трябва да гарантира, че всички съавтори и участници са включени в публикацията, както и че всички съавтори са запознати и са одобрили окончателния вариант на материала и са съгласни с подаването му за публикуване.

Автори, които си сътрудничат при разработването на ръкописи с мултидисциплинарна и интердисциплинарна тематика, могат да имат различни или припокриващи се области на компетентност. Те също носят отговорност за изясняане на всички аспекти, свързани с точността или целостта на всяка част от ръкописа.


Благодарности

Автори, които отговарят на по-малко от посочените по-горе четири критерии, не трябва да бъдат описани като автори, но приносът има за цялостното оформяне на съдържанието и резултатите следва да бъде признат.

Благодарности се изказват на колеги, спонсори, ръководители на екипи, рецензенти и редактори и др., когато те са дали ценни предложения или са оказали реална помощ за подобряване на ръкописа. Особена благодарност се дължи на колегите, които са запознали автора с резултати от свои публикувани или непубликувани изследвания.

Примери за дейности, които самостоятелно (без съответствие на останалите критерии) не отговарят на изискванията за признаване на авторство, са: придобиване на финансови средства; общо ръководство на изследователски екип, част от който е авторът;  обща административна подкрепа; техническа помощ и/или техническа редакция; стилова редакция, превод на чужд език, внасяне на корекция и др.

Тъй като признанието може да означава обвързване на признати лица с данни и изводи от изследването, се препоръчва съответният автор да представи писмено разрешение от всички признати лица.


Разкриване и конфликт на интереси

Авторът следва да уведоми редакционната колегия за наличен/потенциален конфликт на интереси, имащ отношение или повлиял върху съдържанието, изводите и резултатите, представени в ръкописа, който редакционната колегия трябва да вземе под внимание при рецензирането и приемането на решение за публикуване на съответния ръкопис. Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат оповестени, включват наемане на работа, консултации, продукти в наличност, хонорари, платена експертни показания, патентни приложения/регистрации, както и безвъзмездно или друго финансиране. Потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат оповестени на най-ранния възможен етап.


Отстраняване на грешки в публикувани трудове

Авторът трябва добросъвестно и в установените срокове за внесе корекции в ръкописа, в съответствие с критичните бележки на рецензентите и направените от тях предложения за подобряване качеството и значимостта на материала.

При несъгласие с мнението на рецензентите авторът следва да представи разумни и аргументирани възражения по съществото.

При откриване на значителна грешка или неточност в своя собствена публикувана статия, авторът е длъжен незабавно да уведоми главния редактор на списанието и в сътрудничество с него да коригира или изтегли статията си. Установените грешки или неточности се публикуват в следващ брой на списанието със съответно разяснение.

Ако редакторът или издателят разберат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа съществена грешка, уведомяват автора и изискват от него незабавно да изтегли или коригира статията или да представи доказателства пред редактора за коректността на оригиналната статия.


Етичните правила са приети на заседание на Редакционния съвет на сп. „Народностопански архив”, проведено на 21.06.2016 г.