• Русалин Русалинов
    КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
    Резюме: За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност може да се постига чрез анкетно проучване на клиентската удовлетвореност и мотивация за ценообразуване на услугата. Целта на статията е да представи резултати от анкетно проучване на клиентска удовлетвореност и оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност. В структурен план са обособени три основни части: първата е с фокус върху кръгооборота на паричните потоци на дружествата за частна охранителна дейност, втората представя избрани елементи от проведеното анкетно проучване, третата е с анализ, фокусиран върху резултатите от изследваните обекти, където дейностите по охрана и сигурност се конкурират, но и взаимно допълват с дейностите по имуществено застраховане. Резултатите от изследването потвърждават валидността на концепцията „стойност за пари“ като важен критерий за ценообразуване на услуги по частна охрана и сигурност, вкл. и чрез мултикритериална оценка по Ликертовата скала. Анкетният въпросник успешно съпоставя услугите на общозастрахователните дружества и услугите на дружествата за сигурност и охрана. Преобладаващото мнение е за подкрепа на услугите на специализираните дружества спрямо издаването на застрахователни полици, като 61% от респондентите застават на позицията, че осигуряването на опазването на имуществото чрез специализирана фирма за сигурност и охрана е по-ефективно от сключването на еквивалентна застраховка с издадена полица от общозастрахователно дружество.
  • Щерьо Ножаров
    ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ КАТО ЕКЗОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ШОК
    Резюме: Целта на изследването е да обогати теорията за екзогенните икономически шокове и техните разновидности. По този начин ще могат да се обяснят флуктуации на бизнес цикъла, които в настоящия момент нямат категорично обяснение. Изведен е иконометричен модел в резултат на извършен регресионен анализ. На следващо място се допълва и материята за хибридните заплахи, които все още не са добре изследвани интердисциплинарно. Представен е икономическият поглед върху тях, с цел да бъдат надградени изследванията в областта на сигурността и отбраната.