• Йордан Йорданов
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ПРИ СТАРОСТ ОТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
  JEL: G23, G28, J1
  Резюме: Структурирането на пенсионния модел, изследването на неговите характеристики и параметри, а наред с това и пенсионните про¬дукти, тяхната роля и възможности да гарантират дългосрочна социална сигурност в среда на социално-икономически и демографски предизвикателства, се очертават като значима и актуална тематична област. В разработката се акцентира върху представянето на структурата, режима, параметрите на осигуряване, пенсионните продукти и модела на функциониране на осигуряването в универсален пенсионен фонд. Достига се до извода, че преобладаваща част от плащанията към първите пенсионери са разсрочени с период на получаване до три години, а пожизнените плащания са много малка част. Този факт поставя под въпрос степента на социална сигурност, а оттам и възможностите на втори стълб на многоколонния пенсионен модел да изпълни поетите обществени ангажименти и да отговори на личните очаквания. Очертани са възможности за нарастване дела на пенсионерите с пожизнени пенсии и намаляване на тези със срочни и еднократни плащания, което от своя страна ще доведе до дългосрочна, а в същото време и по-висока социална сигурност на българските пенсионери.
 • Данаил Врачовски
  Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване
  JEL: H55, G23
  Резюме: В статията е направен опит да се изследват основните въпроси на мултифондовата (многофондовата) организация на пенсионното осигуряване в Чили, като модел за социална защита. В стратегически и хипотетичен аспект са посочени предимствата и недостатъците, които могат да възникнат при въвеждането на многофондовата система в България. Основните изводи за българския пенсионен модел са свързани с възможностите за гарантиране на средствата в допълнително пенсионно осигуряване във фазите на натрупването и изплащането на пенсиите.
 • Валя Василева
  РАЗВИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО КРЕДИТИРАНЕ ОТ НЕБАНКОВИТЕ КРЕДИТИРАЩИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящото изследване е посветено на потребителските кредити, отпуснати от дружествата, специализирани в кредитиране в България, през периода март 2008 – септември 2018 г. Направено е кратко представяне на същностните характеристики на потребителския кредит и е отделено внимание на ключови аспекти от нормативното регламентиране на този вид кредитиране у нас. Откроени са основните тенденции в динамиката на обема на потребителските кредити, отпус-нати от специализираните в кредитиране дружества, и са изведени основните им детерминанти в страната. Анализът на небанковото потребителско кредитиране е допълнен в сравнителен план с тенденциите в динамиката на банковото потребителско кредитиране. На тази база се извеждат основните перспективи за растежа в сегмента на небанковите потребителски кредити в България.
 • Нено Павлов, Радослав Габровски
  ФРАГМЕНТИ ОТ ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ОСНОВОПОЛОЖНИКА НА АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на статията е да се отбележи и отдаде почит на паметта на забележителния професионалист – учен и практик – проф. д-р. Велеслав Гаврийски. Разработката се фокусира предимно върху най-значимите факти и събития от неговата биография. Освен солидното му образование в престижни университети у нас и в чужбина, в нея се подчертава фактът, че той е основният инициатор, съосновател и първи ръководител на единствената в България катедра по застрахователно дело. Подчертава се още, че проф. В. Гаврийски пръв разработва на българска основа теорията (икономиката) на застраховането, на презастраховането и на застрахователното право. В това отношение забележителна негова заслуга е написването на първите фундаментални университетски учебници и ръководства в тези направления. В знак на признателност за подпомагането и развитието на проспериращ национален застрахователен и осигурителен бизнес през 1996 г., в памет на забеле-жителния учен, бе учредена Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
 • Александър Ганчев
  Хедж фондовете – еволюция и перспективи
  Резюме: Статията разглежда и анализира процесите по зараждане на индустрията на хедж фондовете и нейното развитие в глобален мащаб до наши дни. Изследването разкрива, че хедж фондовете възникват далеч преди 1949 г. Достига се до извод, че не хедж фондовете причиняват финансовите кризи, а те само експлоатират диспропорциите в икономическото развитие, несъвършенствата на финансовите системи, неадекватната нормативна база или неефективните регулации в областта на финансовите пазари. Статията показва, че развитието на индустрията на хедж фондовете е много чувствителна към финансовите кризи, но след последната такава, разразила се на глобално ниво през 2008 г., тяхната популярност като инвестиционен инструмент не намалява, а нараства.