Иновационните стратегии в индустриални предприятия от Варненска област

Автори

Ключови думи
иновационни стратегии, иновации, иновативност.

Резюме
Иновациите в съвременната икономика са не по-малко важни от всички останали фактори на производството като труд, капитал и земя. Те не само помагат да бъдат решени по нов начин съществуващите проблеми в бизнеса, но и допринасят за запазване на производства, които са замиращи в дадени региони поради липса на кадри, повишават конкурентоспособността на фирмите и на цели икономики, задоволяват нови или съществуващи обществени потребности. За да бъдат осъществени и реализирани на пазара различните видове иновации, организациите, които ги предлагат, трябва да разполагат с конкретни стратегии, как това да се случи. Иновационната стратегия на предприятието се отнася до точно определени дейности като разработка, внедряване, реализация на нововъведенията. В крайна сметка иновационната стратегия е важен фактор за успешна реализация както на продуктови, така и на технологични и организационно-управленски иновации, а оттам и за подобряване на пазарните позиции на иновиращите предприятия. Това в пълна степен важи и за индустриалните предприятия от Варненска област.

JEL Класификатор: 032, 031
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Моделиране на принудителната заетост на непълно работно време и срочен трудов договор на младите и възрастните лица в България

    При условията на задълбочаващата се гъвкавост на трудовия пазар протича тенденция на развитие на нестандартните форми на временна заетост с цел реализиране на трудови доходи от лица, които поради различни причини предпочитат срочни трудови договори и работа на непълно работно време. За целта в някои държави – членки на ЕС се прилагат политики и ...

  • Човешките ресурси в областна администрация – финансови, управленски и организационни аспекти

    Публичната администрация подпомага дейността на държавните органи, като осигурява реалното функциониране на държавното управление. Тя регулира отношенията на гражданите с държавните и местните институции, администрира правата и задълженията им, както и начините за тяхното осъществяване. Областната администрация е важна част от публичната ...

  • В търсене на междуобщинска данъчна конкуренция – случаят на България

    В разработката се извеждат специфичните особености на междуобщинската данъчна конкуренция, нейните позитиви и рискове. Анализира се данъчната политика на българските местни власти и се дискутират факторите, които ограничават междурегионалната данъчна конкуренция в нашата страна. На базата на конкретни данни относно динамиката на ставките на ...