ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ ВЪРХУ КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори

Ключови думи
международни търговски баки, конвергенция, Европейски съюз.

Резюме
В разработката се проследява влиянието на международните банкови институции, със системно значение, върху състоянието и явленията, наблюдавани в Европейския съюз. Достига се до извода, че международните търговски банки допълнително обвързват и засилват конвергенцията в банковите системи на страните – членки. В процеса на разкриване на тези връзки се анализират и макрофакторите в Евро-пейския съюз, влияещи върху доходността от основната дейност на банковите институции, обобщени за различните държави – членки. Чрез последователно използване на регресионен модел и оптимизация се достига до стойности репрезентиращи локалните специфики на отделната държава – членка спрямо съюза. Открити са връзки, които намекват за времеви лаг в ефектите, наблюдавани от кризата през 2008 г. Като международните банкови институции и борсовото състояние в отделната страна – членка сочат, че международните банки, със системна значимост, функционират като проводник на екстремални явления през граница.

JEL Класификатор: G21, C31, C39
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРИ РАЗВИВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

    От натрупания опит при формирането на икономическа система, базирана на пазарни отношения, е известно, че иновационният потенциал и инвестициите са сред механизмите, които движат тази система. Това се отнася особено за чуждестранните инвестиции, които се характеризират с факта, че страната разполага със значителен източник на капитал за ...

  • БЪДЕЩОТО ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА

    В настоящата разработка е използвана векторна авторегресия (VAR), за да се оцени доколко икономическият цикъл на България е синхронизиран с този на еврозоната (ЕЗ). Идентифицирани са основ-ните фискални и монетарни фактори, въздействащи върху координацията на бизнес циклите на България и ЕЗ. Формулирани са препоръки за макроикономически политики, ...

  • ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА FOREX ПАЗАРА

    Влиянието на пазарния риск върху резултатите на икономическите агенти е огромно. Настоящото изследване фокусира вниманието към различните модели и техники за количествена оценка на пазарния риск, имащ проявление на FOREX пазара. Генерираните резултати от емпиричното тестване на моделите „Монте Карло” симулация, VaR, CVaR, MVaR, VaR историческа ...