Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия

Автори

Ключови думи
външна търговия, асиметрия, йерархичен клъстерен анализ

Резюме
Асиметричната специализация на износа е характерна черта на съвременната либерална търговия. Тя се изразява в това, че голяма част от страните изнасят предимно суровини и нискообработени изделия, а малка част от страните – високообработени изделия. Тази статия си поставя за цел чрез йерархичния клъстерен анализ да докаже, че асиметричната специализация на износа не се променя съществено за периода на функциониране на СТО.

От извършения анализ се установява, че за периода от 1995 г. до 2011 г. асиметричната специализация на износа не се е променила съществено. Констатира се, че голяма група от страни и за двете години попадат в първия клъстер (76%, респективно 74% от общия брой страни). Останалите страни се разпределят равномерно в съседните кластери. Установи се също, че страните от първия клъстер са се специализирали в износа предимно на суровини и нискообработени изделия. На основание на резултатите може да се направи заключението, че асиметричната специализация на износа е хроничен, дългосрочен проблем на либералната международна търговия.

JEL Класификатор: C38, F14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Проблеми и стимули в кариерното развитие на персонала в индустриалните бизнес организации

    В статията са изяснени същностните аспекти и съвременните параметри на кариерата и кариерното развитие в индустриалните бизнес организации. Изведени са основните проблеми, с които стопанските субекти се сблъскват при управление на този тип фирмени процеси. Систематизирани са възможните направления за стимулиране развитието на кариерата в ...

  • Съвместните дейности на институциите – фактори за повишаване събираемостта на приходите

    Основните източници на приходи в държавния бюджет са данъците, събирани от органите на НАП и на Агенция „Митници” (АМ). Те съставляват приблизително 90 % от приходната част на бюджета на страната. За намаляване на загубите, които се нанасят върху бюджета на страната от неплащане на митни сборове при контрабанден внос на стоки, важна роля имат ...

  • Структурни изменения на банковите депозити у нас в условията на стопанска криза

    В статията се изследва структурата на банковите депозити у нас. По-конкретно се анализира как промените във вътрешните структурни компоненти на депозитната база и пропорциите между тях рефлектират върху общата динамика на банковите депозити на фона на неблагоприятните икономически условия, генерирани от стопанската криза. Вниманието се фокусира ...