ОРГАНИЗАЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ БОЛЕСТ С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

Автори

Ключови думи
болест с временна неработоспособност, заболяване с общ характер, обезщетение при болест с временна неработоспособност с общ характер

Резюме
Осигуряването при болест с временна неработоспособност с общ характер се отличава с определени особености, произтичащи от спецификата на покрития риск. Заболяването е явление, което се проявява с голяма честота, но с малка тежина и със специфични последици – намален или загубен доход от упражнявана трудова дейност през непродължителните периоди на неработоспособност. Обект на изследване е осигуряването при болест с общ характер, а предмет – организационната рамка и режимът на предоставяните обезщетения при временна неработоспособност. Цел на настоящата разработка е да бъдат проучени организационно-икономическите характеристики на паричните обезщетения при болест с временна неработоспособност с общ характер в избрани страни от Европейския съюз като основа за очертаване насоките за организационно развитие и усъвършенстване на предоставяната оси¬гурителна защита в България.

JEL Класификатор: H55
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В ЕВРОЗОНАТА И НА БАЛКАНИТЕ: КОИНТЕГРАЦИОНЕН АНАЛИЗ

    Световната финансова и икономическа криза от 2008 г., и особено последвалата я дългова криза в врозоната от 2009 г., се отразиха както на икономическия растеж в страните от еврозоната, така и на икономическия растеж на почти всички страни в Централна и Източна Европа, в т.ч. и на страните на Балканите, макар спадът при тях да не е толкова силен. ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И COVID-19 ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Пандемията от COVID-19 ускори някои от съществува¬щите тенденции в глобалната бизнес среда, като по този начин тя промени условията за осъществяване на международна предприемаческа активност. Четири от тези тенденции, които имат ключова роля за международния бизнес, са дигитализацията и активното използване на комуникационни технологии, ...

  • ОЧЕРТАВАНЕ ЛИНИИТЕ НА РАЗЛОМА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    В изследването сме се постарали да избягаме от природния, геологическия и физическия аспект на понятието разлом. Възприели сме, че разломът означава отсъствие на единство, на съгласие в дадена система. По този начин сме фундаментализирали нашите разсъждения. Първият акцент е поставен върху отделянето на Обединеното кралство (OK) от ЕС. В ...