ЯПОНСКИЯТ МОДЕЛ НА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
налагане и внедряване на принципите на кръговата икономика, японския модел на преход към кръгова икономика, модели на цикличност

Резюме
В настоящата разработка разглеждаме най-съществените моменти за напредъка на Япония по внедряване и налагане принципите на кръговата икономика, както и причините и следствията за възникване и развитие на кръговия ресурсоспестяващ модел в страната. Обозначаваме екологизирането на икономическия им модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на съвременното ни общество. Маркираме ролята на японската нормативна уредба в нейния систематичен характер, водещ към налагането на модели на цикличност на екологизирания икономически модел; политиките на засилване на публично-частните партньорства с цел насърчаване на кръговата иконо¬мика сред широк кръг от заинтересовани страни. Засягаме прилагането в Япония на международен стандарт ISO14001. В разработката също така са изведени и няколко показателни успешно приложени кръгови бизнес модела от японски компании.

JEL Класификатор: Q5, Q28, H71, K32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

    В изследването се проучват ефектите от пандемията, свързана с COVID 19, върху процеса на дигитализация на човешките ресурси при управлението на инфраструктурни обекти в областта на транспортния сектор. Също така се разглежда дилемата между цел №8 на UN SDG за висока заетост на населението и дигитализацията на процесите и управлението на човешките ...

  • ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ

    Енергийният баланс е ключов за националните икономики статистически отчет. Стратегическият анализ на Енергийния баланс на Република България за периода 2006–2020 год. позволява извеждане на ключови тенденции за определяне на приоритетите за развитие на инфраструктурата за производство, пренос, потребление, междусистемен обмен и разширяване дела на ...

  • АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД ЗА ОТЧИТАНЕ ПОДПОМАГАНЕТО ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Нарастващите цени на основните производствени ресурси доведоха до общоевропейска политика в подкрепа на икономическите субекти. Установените механизми засягат и консумираната електроенергия от небитовите крайни потребители. Промишленият сектор в България е енергоемък и отчитането на разходите за електроенергия и подпомагането за високите ѝ ...