ДИНАМИЧНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПАНДЕМИЯ

Автори

Ключови думи
Пазар на труда, гъвкавост и сигурност, професионални умения.

Резюме
В настоящата статия са разгледани основните трансформации, които настъпиха на пазара на труда вследствие ускорените процеси на цифровизация през последните две години. Тези промени в основата си са предизвикани от четвъртата индустриална революция и протичащата пандемия COVID-19. В изследването се акцентира върху необходимостта от развитие на „хибридните“ форми на заетост, основаващи се на гъвкавостта и сигурността. Специално място е отделено на нуждата от инвестиране в човешки капитал в среда на дигитални технологии и интензивно навлизане на изкуствения интелект в трудовите процеси.

JEL Класификатор: 21; I12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 2 Точки  Английски език      tae.ea-nsa.2022.4.03.en.txt
  Български език      tae.ea-nsa.2022.4.03.bg.txt

Още статии от този брой

  • РЕФОРМАТА В БОЛНИЧНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

    Настоящото изследване акцентира върху спецификата на съществуващите в световната практика модели за финансиране на здравеопазването. Направен е кратък преглед на спецификата на здравната система в България. На основата на анкетно проучване относно необходимостта от здравна реформа в болничната дейност са очертани тесните места при финансиране на ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТРАНСГРАНИЧНОТО БАНКИРАНЕ С ОГЛЕД НА ПАН-АФРИКАНСКИТЕ БАНКИ

    През последните две десетилетия се наблюдава забележително увеличение на регионалните банкови операции по целия африкански континент, което се дължи на подобряването на макроикономическите показатели и икономическия растеж. В резултат на това африканските банки увеличиха своите географски операции, за да се очертаят като регионални групи, ...

  • КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

    Компетентностите на управленските счетоводители са в процес на развитие съобразно променящата се социално-икономическа реалност. Практическото приложение на компетентностния подход в разглежданата област е отговор на промяната в нагласите от предметно-ориентирано към компетентностноориентирано обучение. Настоящото изследване има за цел да ...