• Мариам Восканян, Хрипсиме Габриелян
    ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА АРМЕНИЯ
    Резюме: новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят устойчив икономически растеж в дългосрочен план и това да доведе до неефективност на основните механизми за макроикономическо регулиране и особено на тези, които имат дългосрочно и нееднозначно въздействие върху икономиката. Целта на изследването е да се оцени въздействието на фискалната поли-тика върху икономическия растеж, както и да се намерят фундаментални допирни точки за увеличаване на въздействието на основните инструменти върху икономическата активност чрез подобряване на трансмисионните механизми. Методологията на изследването се основава на преглед на съществуващите в научната литература теоретични и практически модели на въздействието на фискалната нормативна уредба върху икономическия растеж и последващо апробиране на най-оптималните от тях по примера на арменската икономика. Резултатите от проучването водят до заключението, че в настоящия си формат фискалната политика на Армения няма правилното положително въздействие върху темпа на икономически растеж и следователно изисква фундаментално преразглеждане и разра-ботване на подходяща стратегия, насочена към осигуряване на устойчив икономически растеж в дългосрочен план.