ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА АРМЕНИЯ

Автори

Ключови думи
икономически растеж, фискална политика, монетарна политика, развиваща се икономика, Армения

Резюме
новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят устойчив икономически растеж в дългосрочен план и това да доведе до неефективност на основните механизми за макроикономическо регулиране и особено на тези, които имат дългосрочно и нееднозначно въздействие върху икономиката. Целта на изследването е да се оцени въздействието на фискалната поли-тика върху икономическия растеж, както и да се намерят фундаментални допирни точки за увеличаване на въздействието на основните инструменти върху икономическата активност чрез подобряване на трансмисионните механизми.

Методологията на изследването се основава на преглед на съществуващите в научната литература теоретични и практически модели на въздействието на фискалната нормативна уредба върху икономическия растеж и последващо апробиране на най-оптималните от тях по примера на арменската икономика. Резултатите от проучването водят до заключението, че в настоящия си формат фискалната политика на Армения няма правилното положително въздействие върху темпа на икономически растеж и следователно изисква фундаментално преразглеждане и разра-ботване на подходяща стратегия, насочена към осигуряване на устойчив икономически растеж в дългосрочен план.

JEL Класификатор: Е62, Е63, О4
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

    Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на обсъждането и дискусиите икономисти от различни университети и научни институции представиха своите виждания по ...

  • НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МСП В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Целта на статията е да отправи препоръки за развитието на системата за дуално образование в България от гледна точка на увеличаване участието на МСП и отчитайки регионалните специфики на образователната структура на населението и младежката безработица. Финансови стимули, мащабна информационна кампания и видимост на участващите фирми са едни от ...

  • ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА

    Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат ...