• Милена Ковачевич
    ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В ЕВРОЗОНАТА И НА БАЛКАНИТЕ: КОИНТЕГРАЦИОНЕН АНАЛИЗ
    Резюме: Световната финансова и икономическа криза от 2008 г., и особено последвалата я дългова криза в врозоната от 2009 г., се отразиха както на икономическия растеж в страните от еврозоната, така и на икономическия растеж на почти всички страни в Централна и Източна Европа, в т.ч. и на страните на Балканите, макар спадът при тях да не е толкова силен. Именно поради тази по-ниска степен на обвързаност на голяма част от икономиките на балканските страни с държавите от еврозоната настоящото изследване разглежда съществува ли дългосрочна връзка между икономиките на страните на Балканите и еврозоната като цяло чрез прилагането на коинтеграционен анализ.