• Милена Ковачевич
    ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В ЕВРОЗОНАТА И НА БАЛКАНИТЕ: КОИНТЕГРАЦИОНЕН АНАЛИЗ
    Резюме: Световната финансова и икономическа криза от 2008 г., и особено последвалата я дългова криза в врозоната от 2009 г., се отразиха както на икономическия растеж в страните от еврозоната, така и на икономическия растеж на почти всички страни в Централна и Източна Европа, в т.ч. и на страните на Балканите, макар спадът при тях да не е толкова силен. Именно поради тази по-ниска степен на обвързаност на голяма част от икономиките на балканските страни с държавите от еврозоната настоящото изследване разглежда съществува ли дългосрочна връзка между икономиките на страните на Балканите и еврозоната като цяло чрез прилагането на коинтеграционен анализ.
  • Щерьо Ножаров
    ХИБРИДНИТЕ ЗАПЛАХИ КАТО ЕКЗОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ШОК
    Резюме: Целта на изследването е да обогати теорията за екзогенните икономически шокове и техните разновидности. По този начин ще могат да се обяснят флуктуации на бизнес цикъла, които в настоящия момент нямат категорично обяснение. Изведен е иконометричен модел в резултат на извършен регресионен анализ. На следващо място се допълва и материята за хибридните заплахи, които все още не са добре изследвани интердисциплинарно. Представен е икономическият поглед върху тях, с цел да бъдат надградени изследванията в областта на сигурността и отбраната.