• Даниел Николаев
    ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ ВЪРХУ КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
    Резюме: В разработката се проследява влиянието на международните банкови институции, със системно значение, върху състоянието и явленията, наблюдавани в Европейския съюз. Достига се до извода, че международните търговски банки допълнително обвързват и засилват конвергенцията в банковите системи на страните – членки. В процеса на разкриване на тези връзки се анализират и макрофакторите в Евро-пейския съюз, влияещи върху доходността от основната дейност на банковите институции, обобщени за различните държави – членки. Чрез последователно използване на регресионен модел и оптимизация се достига до стойности репрезентиращи локалните специфики на отделната държава – членка спрямо съюза. Открити са връзки, които намекват за времеви лаг в ефектите, наблюдавани от кризата през 2008 г. Като международните банкови институции и борсовото състояние в отделната страна – членка сочат, че международните банки, със системна значимост, функционират като проводник на екстремални явления през граница.
  • Елена Ралинска
    МОДЕЛИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СТОЙНОСТ ПРИ БАНКИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДА НА СКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
    Резюме: Предлагаме надграждане, адаптация и приложение на факторен модел за исторически финансов анализ, прогнозиране и оценяване на банкова финансова институция по метода на сконтираните парични потоци въз основа на публично достъпна информация, който да може да бъде прилаган в практиката. Изследваме адекватността и реализма на подхода, неговите предимства и недостатъци, като го апробираме върху „Уникредит Булбанк“ АД, и използваме сравнителен оценъчен подход и счетоводни референтни стойности за контрол на получените резултати. Цели на изследването, са моделът да бъде подходящо доизграден и калибриран, като бъдат въведени ограничителни условия при прогнозиране предвид действащата регулаторна рамка и наблюденията от практиката. За целта също е въведена удачна параметризация и са изведени принципни съображения при прогнозирането на дейността на банкови финансови институции.