• Корделия Омодеро
  ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ В СЛАБО РАЗВИТА ИКОНОМИКА
  Резюме: През годините информационните и комуникационните технологии си проправят път в развитите страни, а чрез трансфер на технологии бързо се разширяват и в по-слабо развитите. Тези технологични постижения осигуряват различни икономически ползи за развиващите се страни като Нигерия. Освен че развиват пазарите, нововъведенията в областта на информационните и комуникационните технологии повишава приходите в държавния бюджет посредством въведения специфичен данък върху приходите на търговските предприятия с технологични дейности. Основната цел на изследването е да се проучи влиянието на на-ционалното данъчно облагане на развитието на информационните комуникационни технологии върху общите данъчни приходи в Нигерия. Проучването обхваща периода от 2010 г. до 2019 г., като се използват статистически данни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Федералната данъчна служба (ФДС) на Нигерия. Зависимата променлива е общият данъчен приход, а независимите променливи са националният данък за развитие на информационните технологии (НДРИТ) и отвореността на търговията. Резултатите от регресионния анализ показват, че НДРИТ има значително положително влияние върху общия данъчен приход при ниво на значимост от 1%, докато отвореността на търговията допринася за данъчните приходи при ниво на значимост от 10%. И двата резултата са значими и валидни. Политическите изводи са, че правителството трябва да подкрепя общия ръст на информационните и комуникационните технологии в страната с цел да поощри създаването на международни бизнес отношения и да увеличи данъчните приходи в страната. Въз основа на резултатите от проучването се препоръчва да се осигури стабилно подаване на електроенергия с цел ефективно прилагане на информационни комуникационни технологии като например интернет свързаност, разработване на уебсайтове и ефективни операции.
 • Йелена Станкович, Йовица Станкович, Зоран Томич
  ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Дигиталната революция и изискванията за устойчивост са най-важните детерминанти на икономическото развитие през последните години. Като механизъм за защита от рискове застраховането може пряко или косвено да подпомогне постигането на много от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Вече съществува специализиран софтуер с изкуствен интелект за вземане на решения, който позволява на застрахователите да предлагат индивидуални услуги, ориентирани към клиента и базирани на микросегменти и персонализирани рискови профили. Чрез предлагане на по-адекватен набор от застрахователни продукти застрахователният сектор създава мрежа за финансово осигуряване на жени, семейства и предприятия, допринася за намаляване на бедността и подпомага икономическия растеж, иновациите и заетостта. В тази връзка целта на настоящата публикация е да представи възможностите и предизвикателствата, свързани с приложението на информационните технологии в застраховането.
 • Венелин Бошнаков, Мария Казакова
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ: ОСНОВНИ ПРЕДПОСТАВКИ, ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ
  Резюме: Дигитализацията на административните процеси и предоставянето на електронни услуги в България предизвика безспорно повишаване на административния капацитет не само на централни, но и на местните органи на властта. Същевременно различията в нивата на дигитални знания, умения и компетенции между българските региони предизвика определен дисбаланс в предлагането на дигитални услуги. Статията има за цел да представи някои основни тенденции в динамиката на избрани индикатори, отразяващи развитието на дигитализацията в публичния сектор. Специфичен фокус е поставен върху регионалните измерения на тези процеси, доколкото местните власти са изправени пред много по-високи предизвикателства в тази насока в сравнение с централните държавни органи.
 • Цветелин Тодоров Борисов
  НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОБИЛНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМА
  Резюме: Настоящото изследване се фокусира върху приноса на мобилните информационни технологии за развитието на туризма в България. Те помагат за подобряване на методите и механизмите, които се прилагат за събиране, обработване, анализ, съхраняване и използване на информация. Станалите популярни компютърни системи, видеосистеми, телеконферентни системи и електронни системи доведоха до пълната автоматизация и широкото използване на електронната техника в бизнеса. Приложението на мобилните информационни технологии улеснява: резервациите за настаняване и транспорт; развлекателните услуги, закупуването на туристическия продукт; проучването за наличност и достъпност на различни видове туризъм и маршрути, както и на туристическия потенциал на страните и регионите.
 • Владимир Дамянов
  ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
  Резюме: Публикацията отразява акцентите при дефиниране на хипотезата за оптимизацията на пожарната безопасност в България чрез интернет технологии като възможна и адекватна стратегия за успешно развитие на органите за пожарна безопасност и защитата на населението. Темата е своеобразна визия за организационна промяна ‒ от консервативно поведение към електронно управление.