Година 2024, Брой 2

Дата на издаване

28.6.2024 г.

Съдържание

 • Любомир Любенов
  МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА
  Резюме: Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и... Целта е разработване на маркететинг стратегия на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Средствата за адекватно развитие и оцеляване на изследваната библиотека като цяло не достигат. Държавните и общинските институции и структури, като ключови финансови и др. партньори, нямат устойчиви политики и дългосрочна визия за развитие на библиотеката, което налага диверсифициране на източниците ѝ на финансиране чрез маркетинг стратегия. Съобразно това са сегментирани пазарите, детерминирани са настоящите и перспективните ѝ целеви пазари, изведени са подходи за позициониране на Регионална библиотека ''Любен Каравелов'' – Русе. Разработени са маркетинг инструменти ''8Р'' (Pro¬duct, Place, Promotion, Price, Processes, Physical Environment and Evidence, People, Productivity and Quality) и „4С“ (Customer, Convenience, Communication, Cost), осигуряващи по-добро позициониране на библиотеката и реализиране на стратегията.
 • Ангел Ангелов
  ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ВЪРХУ ТРУДА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  Резюме: Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в... Трудът и генерираният от него доход са основен обект на данъчно облагане в съвременния свят. Това поставя под въпрос провежданата фискална политика с оглед осигуряване на устойчивост на пазара на труда и постигане на устойчивост в управлението на държавните бюд-жети. Регулирането на тежестта, която се понася от труда като фактор на производство, е от особено значение за конкурентоспособността на дадена икономика и за стимулирането на икономическите агенти. Настоящото изследване се фокусира върху анализ на данъчно-осигурителната тежест в България за периода 2007–2023 г., с цел да се проследят тенден-циите в резултат на извършените промени в данъчното и осигурителното законодателство и как това рефлектира върху пазарните участници. Чрез изследването също така се цели да се направи съпоставка между бремето, което понасят икономическите агенти в България и в останалите страни–членки на ЕС.
 • Петко Ангелов
  ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КРИЗИСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията.... Целта на настоящото изследване е да представи кризисните въздействия върху данъчната основа на фискалните постъпления през погледа на данъчно задължените лица в процеса на икономическото възстановяване на страната след пандемията. Приложеният метод на изследване е анкетно проучване сред физически и юридически лица и последваща обработка на данните в среда IBM SPSS. Получените резултати потвърждават спецификата на въздействията, като интензитет и посока, на разнообразни макроикономически фактори в диапазона от кризи до възможности за икономическо възстановяване. С най-ерозиращо влияние върху данъчната основа в България, представена чрез намаление на продажбите, е пандемията, следвана от политическата нестабилност в страната и войната в Украйна. Като позитивна се отличава оценката на респондентите по отношение мерките за подкрепа на бизнеса в условията на пандемията и възможностите пред данъчно задължените лица при приемането на страната в еврозоната.
 • Константин Колев, Мая Цоклинова
  ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗМЕРА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
  Резюме: Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от... Един от сериозните обществени въпроси от години е свързан с размера на държавните разходи и държавните приходи и формирания държавен бюджет. Последното определя размера на държавната намеса в икономиката и предоставените от държавата публични блага. Върху растежа на държавните разходи влияят различни фактори както от страна на търсенето на публични блага, така и от страна на предлагането. В този контекст в настоящата статия авторовият интерес е фокусиран върху изследване на зависимостта между основни социално-демографски характеристики на населението и размера на държавните разходи за со¬циално осигуряване и подпомагане. Ръководната за изследването работна хипотеза е, че между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), членки на Европейския съюз (ЕС) и основни социално-демографски характе¬ристики на населението съществува положителна връзка. Проверката на хипотезата се осъществява в следната последователност: първо, на базата на проучване на литературни източници се обосновават количествени показатели, отразяващи основни социално-демографски характеристики на населението; второ, на базата на възприетите показатели се изчисляват социално-демографски индекси за страните от ЦИЕ членки на ЕС; трето, измерване чрез коефициента на К. Пирсън на връзката между държавните разходи за социално осигуряване и подпомагане и социално-демографските индекси. Работната хипотеза е потвърдена, тъй като е установено, че между изследваните променливи през всяка една година от анализирания период 2017–2021 г. съществува положителна връзка. Стойностите на коефициента на корелация през периода 2017–2021 г. в хронологичен ред са, както следва: 0,7336; 0,7128; 0,7011; 0,7063; 0,7068.
 • Мирослав Димитров, Анатоли Андреев
  РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ
  JEL: B41, B49
  Резюме: В настоящата статия е направен опит за научна обосновка и анализ, чиято цел е определяне ролята на енергийната политика в решенията и перспективите за развитие на отрасъл енергетика – влияние, ползи и недостатъци. Поради това... В настоящата статия е направен опит за научна обосновка и анализ, чиято цел е определяне ролята на енергийната политика в решенията и перспективите за развитие на отрасъл енергетика – влияние, ползи и недостатъци. Поради това предмет на разглеждане е прилаганата политика в отрасъл енергетика, която е използвана като инструмент за гарантиране на енергийната сигурност. Обектът е Европейският съюз като цяло и нашата страна – Република България. В изпълнение на това сме направили ретроспективен анализ за същността на енергийната политика, като подробно сме анализирали използването на законовите начини, рамки и механизми като инструмент в енергийната политика на ЕС, на Република България, които целят гарантиране на енергийната им сигурност. В този анонс под внимание поставяме ефекта и резултатността от използването на този вид инструменти от гледна точка на отрасловата политика на енергетиката, която ни предоставя изражението и отражението от водената настояща енергийна политика, на перспективите за гарантиране на енергийната сигурност, като във всички тях изследваме фун