ВОДИ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО ДО ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ? МИТ ИЛИ ФАКТ?

Автори

Ключови думи
евро, еврозона, инфлация

Резюме
Замяната на местната валута с еврото води до редица дискусии, коментари, спорове, най-честите от които са свързани с въпросите относно нарастващите общи нива на цените на стоките и услугите. Обект на изследването са държавите, които приеха единната европейска валута след 2007 година. Не се разглеждат Кипър и Малта поради ограниченията за обем. Целта на статията е да разгледа фактите относно мита за високата инфлация след приемането на еврото, да установи дали този мит е съществен или може да бъде опроверган. За изпълняването на целта ще се проучи опитът на новоприсъединилите се държави при въвеждането на единната валута, ще се анализират нивата на инфлация и промяната в годините след приемането им в еврозоната. Тезата, която следва да се доказва или отхвърля, е, че приемането на еврото не оказва съществено влияние върху цените на стоките и услугите в приемащата новата валута държава, а ако се наблюдават инфлационни процеси, то те са с темповете от предходните години.

JEL Класификатор: E31, E42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО КРЕДИТИРАНЕ ОТ НЕБАНКОВИТЕ КРЕДИТИРАЩИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

    Настоящото изследване е посветено на потребителските кредити, отпуснати от дружествата, специализирани в кредитиране в България, през периода март 2008 – септември 2018 г. Направено е кратко представяне на същностните характеристики на потребителския кредит и е отделено внимание на ключови аспекти от нормативното регламентиране на този вид ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СТОЙНОСТ ПРИ БАНКИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО МЕТОДА НА СКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

    Предлагаме надграждане, адаптация и приложение на факторен модел за исторически финансов анализ, прогнозиране и оценяване на банкова финансова институция по метода на сконтираните парични потоци въз основа на публично достъпна информация, който да може да бъде прилаган в практиката. Изследваме адекватността и реализма на подхода, неговите ...

  • ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС: КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ

    Настоящата статия цели да представи ангажираността на страните – членки на ЕС по отношение на провежданата от тях политика в областта на образованието. Основни моменти в статията са отчитане на значимостта от инвестиране в човешки капитал и доколко държавата се справя в ролята си на такъв „инвеститор“. Посредством клъстеризация на наличните данни ...