• Янко Христозов
  ВОДИ ЛИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО ДО ВИСОКА ИНФЛАЦИЯ? МИТ ИЛИ ФАКТ?
  JEL: E31, E42
  Резюме: Замяната на местната валута с еврото води до редица дискусии, коментари, спорове, най-честите от които са свързани с въпросите относно нарастващите общи нива на цените на стоките и услугите. Обект на изследването са държавите, които приеха единната европейска валута след 2007 година. Не се разглеждат Кипър и Малта поради ограниченията за обем. Целта на статията е да разгледа фактите относно мита за високата инфлация след приемането на еврото, да установи дали този мит е съществен или може да бъде опроверган. За изпълняването на целта ще се проучи опитът на новоприсъединилите се държави при въвеждането на единната валута, ще се анализират нивата на инфлация и промяната в годините след приемането им в еврозоната. Тезата, която следва да се доказва или отхвърля, е, че приемането на еврото не оказва съществено влияние върху цените на стоките и услугите в приемащата новата валута държава, а ако се наблюдават инфлационни процеси, то те са с темповете от предходните години.
 • Янко Христозов
  Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието
  JEL: G32
  Резюме: Показателите за ликвидност са едни от най-често използваните и популярни финансови индикатори за платежоспособността в предприятието. Освен най-често прилаганите коефициенти за ликвидност, финансовият цикъл предоставя допълнителна възможност за измерване на срока на обращаемост на активите и платежоспособността на предприятието. Целта на настоящата статия е да бъдат засегнати някои основни въпроси във връзка с осигуряването на платежоспособност чрез предприемане на набор от мерки. Проблемът с доставянето на ликвидност стои често отворен за повечето икономически субекти, особено по време на финансово-икономическата криза на 21. век. Задачите, които се поставят, са: открояването на добри практики и формулирането на иновативни методи при управлението на финансовия цикъл в предприятието и ликвидността като цяло. Изследователската теза се опира на твърдението, че коефициентите за ликвидност не предоставят достатъчна информация относно платежното състояние на предприятието заради неотчитане на срока на обращаемост. Поради тази причина е необходимо да се анализира състоянието на финансовия цикъл и да бъдат приложени мерки във връзка с подобряването и на двата показателя.