РАЗВИТИЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДЕН ТУРИЗЪМ В ПУЛИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ I. ARCHEO.S

Автори

Ключови думи
нисковъглероден туризъм, устойчив туризъм, регион Пулия

Резюме
Настоящата статия има за цел да проучи основните фактори, оказващи влияние върху развитието на нисковъглеродния туризъм в регион Пулия, като се проучат нагласите на фокус група от 60 публични и частни заинтересовани страни в рамките на проект Интерег „Италия–Хърватия“, наречен I.-Archeo.S. Данните са събрани по време на нарочен I-Archeo.S маршрут (N = 40) и чрез допълнителни интервюта с участници (N=10) през март 2019 г. Статистическото моделиране е направено с t-тест, varimax ротация, както и с Likert-скали и са изследвани факторите на влияние върху поведението на туристите и нагласите за устойчив туризъм (в т.ч. наличие на екологично сертифициране, участие в екологични инициативи, интерес към типични продукти, осведоменост за зелените събития и др.).

Резултатите от проучването показват, че нисковъглеродният туризъм се превръща в естествен път за стимулиране развитието на устойчивия туризъм в регион Пулия. Нарастващата необходимост от екологични знания и опазване на културното наследство се възприемат като значими фактори за насърчаване на нисковъглеродния туризъм. Направените констатации могат да помогнат на заинтересованите страни от туристическия и културния сектор в регион Пулия, да дадат нов приоритет на съществуващите ресурси и услуги през различните туристически сезони.

Въпреки че в литературата са посочени измеренията на устойчивия туризъм, проучванията за нисковъглеродния туризъм все още са рядкост. Следователно настоящото изследване допринася за разширяване на знанията в тази област.

JEL Класификатор: Q560, L830
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ТРАНСГРАНИЧНА ЕКСПАНЗИЯ В СЕКТОР „БЪРЗИ“ КРЕДИТИ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)

    Сектор „бързи кредити“ е отрасъл за опериране на микрофинансовите институции. Техният небанков характер обаче поставя завишени изисквания към финансовия мениджмънт както при набирането на капитал, така и при отпускането на кредити, особено от категорията „бързи кредити“. В терминологичен план ние дефинираме като сектор „бързи кредити“ всяка ...

  • АНАЛИЗ НА ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

    Основната функция на държавата в наши дни е да поддържа баланса на макроикономическите показатели в цялата страна и да предотвратява настъпването на финансово-икономически кризи в регионите, които имат приоритетна роля за формирането на новата икономическа система в Грузия. Обект на изследването е формирането и използването на бюджетната политика ...

  • БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ВЪЗМОЖНОС-ТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

    Статията разглежда наболелите проблеми на българския пазар за електроенергия и бавната му трансформация от държавен монопол към свободен борсов пазар. Разработката има за цел да покаже спецификата в търговията с електроенергия – по-принцип и в частност особеностите и диспропорциите, които са наложени от държавата и държавните енергийни дружества ...