ТРАНСГРАНИЧНА ЕКСПАНЗИЯ В СЕКТОР „БЪРЗИ“ КРЕДИТИ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)

Автори

Ключови думи
„бързи“ кредити, скоринг модели, риск от неплащане

Резюме
Сектор „бързи кредити“ е отрасъл за опериране на микрофинансовите институции. Техният небанков характер обаче поставя завишени изисквания към финансовия мениджмънт както при набирането на капитал, така и при отпускането на кредити, особено от категорията „бързи кредити“. В терминологичен план ние дефинираме като сектор „бързи кредити“ всяка икономическа дейност, която в условията на съответна регулаторна рамка позволява на небанкова финансова институция да предоставя необезпечени (краткосрочни) кредити на клиенти срещу съответно възнаграждение под формата на лихви и такси при поемане на съответен риск. В резултат на изследването се потвърждава, че секторът на бързите кредити е специфичен сегмент на финансови услуги, който се подчинява на национални регулации и създава пазарна ниша, която е производна на банковото потребителско кредитиране, но предлага кредитни продукти с потребителски предимства, осигуряващи рентабилност и възвръщаемост, независимо от конкуренцията на търговските банки. В основата на успешния финансов мениджмънт на тези дружества е развитието на скоринг модели за оценка на риска от неплащане на усвоените „бързи кредити.

JEL Класификатор: F36, G29
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕРАВЕНСТВОТО

    Статията има за цел да представи съвременното развитие на обществото и свързаното с него икономическо неравенство. Акцентът е поставен върху неравенството по възраст поради неговите икономически аспекти и характеристики. Насочеността на статията е към новата реалност, в която икономическите показатели се понижават и оказват негативно влияние върху ...

  • БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ВЪЗМОЖНОС-ТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

    Статията разглежда наболелите проблеми на българския пазар за електроенергия и бавната му трансформация от държавен монопол към свободен борсов пазар. Разработката има за цел да покаже спецификата в търговията с електроенергия – по-принцип и в частност особеностите и диспропорциите, които са наложени от държавата и държавните енергийни дружества ...

  • РАЗВИТИЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДЕН ТУРИЗЪМ В ПУЛИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ I. ARCHEO.S

    Настоящата статия има за цел да проучи основните фактори, оказващи влияние върху развитието на нисковъглеродния туризъм в регион Пулия, като се проучат нагласите на фокус група от 60 публични и частни заинтересовани страни в рамките на проект Интерег „Италия–Хърватия“, наречен I.-Archeo.S. Данните са събрани по време на нарочен I-Archeo.S маршрут ...