БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА – ВЪЗМОЖНОС-ТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Автори

Ключови думи
пазар на електроенергия, цена на електроенергия, борса за електроенергия

Резюме
Статията разглежда наболелите проблеми на българския пазар за електроенергия и бавната му трансформация от държавен монопол към свободен борсов пазар. Разработката има за цел да покаже спецификата в търговията с електроенергия – по-принцип и в частност особеностите и диспропорциите, които са наложени от държавата и държавните енергийни дружества на българския пазар. Българската независима енер-гийна борса (БНЕБ) възприе още от създаването си през 2014 г. модела и правилата на северната енергийна борса Nord Pool. Аргументите за този избор не бяха дискутирани в публичното пространство, но необходимостта от работещ борсов пазар за електроенергия и потребността от неговата ежедневна прозрачна работа вече и в България се приемат за доказани. Работата и надеждността на българския борсов пазар обаче все още пораждат определени дискусии. Какво можеше да се случи, ако българският борсов пазар беше възприел модела на Европейската енер-гийна борса – ЕЕХ?

JEL Класификатор: D43, L94, Q41, Q43
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ТРАНСГРАНИЧНА ЕКСПАНЗИЯ В СЕКТОР „БЪРЗИ“ КРЕДИТИ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)

    Сектор „бързи кредити“ е отрасъл за опериране на микрофинансовите институции. Техният небанков характер обаче поставя завишени изисквания към финансовия мениджмънт както при набирането на капитал, така и при отпускането на кредити, особено от категорията „бързи кредити“. В терминологичен план ние дефинираме като сектор „бързи кредити“ всяка ...

  • РАЗВИТИЕ НА НИСКОВЪГЛЕРОДЕН ТУРИЗЪМ В ПУЛИЯ: ПРОУЧВАНЕ НА ПРОЕКТ I. ARCHEO.S

    Настоящата статия има за цел да проучи основните фактори, оказващи влияние върху развитието на нисковъглеродния туризъм в регион Пулия, като се проучат нагласите на фокус група от 60 публични и частни заинтересовани страни в рамките на проект Интерег „Италия–Хърватия“, наречен I.-Archeo.S. Данните са събрани по време на нарочен I-Archeo.S маршрут ...

  • АНАЛИЗ НА ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

    Основната функция на държавата в наши дни е да поддържа баланса на макроикономическите показатели в цялата страна и да предотвратява настъпването на финансово-икономически кризи в регионите, които имат приоритетна роля за формирането на новата икономическа система в Грузия. Обект на изследването е формирането и използването на бюджетната политика ...