ЗА ЕДИН РЕВИТАЛИЗИРАН, ВИБРАНТЕН И ПРОСПЕКТИВЕН ФЕНОМЕН

Автори

Ключови думи
глобализация, икономика на поясите

Резюме
Настоящото изследване съдържа четири части: разширено въведение, част първа: неокласическа концепция за „Великия път на коприната“; част втора: реакцията на САЩ и Европейския съюз и наситено заключение. Във въведението са приведени разместените пластове в световната икономическа триада (вчера, днес и утре). Подчертан е отвореният характер на букета от нови течения в икономическия мейнстрийм. В първата основна част е анализирано ревитализирането на „Пътя на коприната“ и придаването на вибрантност чрез проекта „Един пояс – Един път“. Аргументирано е обогатяването му чрез изграждащата се мултивекторност. Във втората част е приведен негативен пояс в САЩ – Американски ръждив пояс (The Rust Belt of The United State). И след като отрицанието на китайския проект не успя, те отидоха към мрежа от сини точки (Blue Dot Network). А ЕС възприе своя модификация „Евро¬пейски път на коприната“. В наситеното заключение, чрез преосмисляне на синтеза на второ и трето ниво се дефинира „Икономика на пояси¬те“ като ново течение, наред с дигиталната, предприемаческата, партньорската, наративната и т.н. икономики.

JEL Класификатор: F02, F42, F63
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

    Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” отбеляза голям интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на селското стопанство, както и от представители на бизнес практиката в агросектора. Участие в научния форум взеха 83 ...

  • ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ

    С настоящата статия се цели да се направи групировка (клъстеризация) на страните от Европейския съюз съобразно устойчивостта им към държавен дълг. За целта в началото се проследяват теоретични постановки, свързани с концепцията за дълговата устойчивост, а също така се посочват предимства и недостатъци на избрани показатели за оценка на ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    Европейската химическа промишленост е един от основните и най-важни индустриални сектори от икономиката на Общността. Целта на настоящата разработка е да представи анализ на съвременното й състояние и на тази основа да се откроят основните предизвикателства, с които тя трябва да се справи през следващите години. Важно място в изследването заема и ...