Година 2020, Брой 1

Дата на издаване

28.1.2020 г.

Съдържание

 • Атанас Дамянов
  ЗА ЕДИН РЕВИТАЛИЗИРАН, ВИБРАНТЕН И ПРОСПЕКТИВЕН ФЕНОМЕН
  Резюме: Настоящото изследване съдържа четири части: разширено въведение, част първа: неокласическа концепция за „Великия път на коприната“; част втора: реакцията на САЩ и Европейския съюз и наситено заключение. Във въведението са приведени... Настоящото изследване съдържа четири части: разширено въведение, част първа: неокласическа концепция за „Великия път на коприната“; част втора: реакцията на САЩ и Европейския съюз и наситено заключение. Във въведението са приведени разместените пластове в световната икономическа триада (вчера, днес и утре). Подчертан е отвореният характер на букета от нови течения в икономическия мейнстрийм. В първата основна част е анализирано ревитализирането на „Пътя на коприната“ и придаването на вибрантност чрез проекта „Един пояс – Един път“. Аргументирано е обогатяването му чрез изграждащата се мултивекторност. Във втората част е приведен негативен пояс в САЩ – Американски ръждив пояс (The Rust Belt of The United State). И след като отрицанието на китайския проект не успя, те отидоха към мрежа от сини точки (Blue Dot Network). А ЕС възприе своя модификация „Евро¬пейски път на коприната“. В наситеното заключение, чрез преосмисляне на синтеза на второ и трето ниво се дефинира „Икономика на пояси¬те“ като ново течение, наред с дигиталната, предприемаческата, партньорската, наративната и т.н. икономики.
 • МАРИНА НИКОЛОВА, МАРУСЯ СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
  СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
  Резюме: Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” отбеляза голям интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на... Проведената международна научнопрактическа конференция на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” отбеляза голям интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на селското стопанство, както и от представители на бизнес практиката в агросектора. Участие в научния форум взеха 83 представители от девет държави и три конти-нента, с 68 доклада по проблемите на организацията и управлението на инвестициите и иновациите, предприемачески инициативи и диверсификация в агробизнеса, финансово-счетоводни аспекти, маркетинг, дистрибуция и търговия, информационни технологии, екологизация и устойчиво развитие, правни и социално-културни бариери на общата селскостопанска политика в Европейския съюз. В дискусиите по време на научния форум са идентифицирани, анализирани и оценени актуалните проблеми, съпътстващи развитието на селското стопанство, и са формулирани конкретни предложения за тяхното решаване на основата на експертния потенциал на научната общност и институциите, администриращи селското стопанство в България, както и потребностите на агробизнеса.
 • Пламен М. Павлов
  ИЗОБРЕТАТЕЛСКА И ПАТЕНТНА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012–2017 ГОДИНА
  JEL: 034, 031
  Резюме: Патентите предоставят сериозна защита за изобретателите, като по този начин им позволяват, от една страна, по-бързо да възвърнат направените разходи, а от друга, да си извоюват по-голям пазарен дял или да защитят вече съществуващите... Патентите предоставят сериозна защита за изобретателите, като по този начин им позволяват, от една страна, по-бързо да възвърнат направените разходи, а от друга, да си извоюват по-голям пазарен дял или да защитят вече съществуващите позиции в конкурентната среда. Във връзка с това целта на статията е да се установят динамиката и тенденциите в изобретателската активност, реализирана от наши и чужди заявители, и на тази база да се направят полезни за бизнеса изводи и насоки. Изследването е базирано на системния подход, като са анализирани данни от информационните масиви на Патентното ведомство на Република България за периода 2012–2017 година. Изследването показва, че България представлява интерес за притежателите на патенти предимно от ЕС, САЩ, Швейцария и Япония. От друга страна, българските заявители на са достатъчно активни в изобретателската активност, което се отразява на конкурентоспособността на националната икономика.
 • Величка Николова
  ДЪЛГОВА УСТОЙЧИВОСТ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ
  Резюме: С настоящата статия се цели да се направи групировка (клъстеризация) на страните от Европейския съюз съобразно устойчивостта им към държавен дълг. За целта в началото се проследяват теоретични постановки, свързани с концепцията за... С настоящата статия се цели да се направи групировка (клъстеризация) на страните от Европейския съюз съобразно устойчивостта им към държавен дълг. За целта в началото се проследяват теоретични постановки, свързани с концепцията за дълговата устойчивост, а също така се посочват предимства и недостатъци на избрани показатели за оценка на устойчивостта към държавен дълг. В хода на изследването се поставят методологичните основи на анализа и посредством клъстеризацията се оформят четири групи от страни.
 • Борислав Емилов Боянов
  ЕВРОПЕЙСКАТА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  JEL: L6, L65
  Резюме: Европейската химическа промишленост е един от основните и най-важни индустриални сектори от икономиката на Общността. Целта на настоящата разработка е да представи анализ на съвременното й състояние и на тази основа да се откроят... Европейската химическа промишленост е един от основните и най-важни индустриални сектори от икономиката на Общността. Целта на настоящата разработка е да представи анализ на съвременното й състояние и на тази основа да се откроят основните предизвикателства, с които тя трябва да се справи през следващите години. Важно място в изследването заема и извеждането на основните характеристики на химическата индустрия в глобален мащаб, което дава и по-ясна представа за състоянието на отрасъла като цяло. От напра¬вения анализ се достига до следните основни изводи. Първо, нарастване на дела на химическите вещества и продукти в цялостния износ и внос на ЕС, което обуславя и все по-голямата значимост на този сектор за Европейския съюз. Второ, изоставането на европейската химическа промишленост спрямо Китай в глобален аспект, породено от разнообразни причини, сред които провежданата от страната индустриална политика и реформите в сектора. Трето, в бъдеще отрасълът ще трябва да се справи с редица предизвикателства в области като околна среда, международна конкурентоспособност, устойчиво развитие и кръгова икономика.