УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФУНКЦИЯ БЮДЖЕТИРАНЕ

Автори

Ключови думи
счетоводство, управление, управленско счетоводство, бюджетиране, земеделско предприятие

Резюме
Значимостта на създаваната от управленското счетоводство информация и нейното ограничено използване в управлението на земеделските предприятия са основните мотиви за написване на настоящата статия. Защитава се тезата, че ако в земеделските предприятия се прилага бюджетирането, ще се повиши ефективността на управлението. Целта на разработката е, въз основа на представяне връзката между управление и счетоводство да се очертаят възможностите на планово-бюджетната система за поставяне на управленски цели и задаване на параметри, придобиващи различни количествени и качествени измерения, които да се постигат с управленските решения. Предложен е концептуален модел на планово-бюджетна система в земеделско пред¬приятие, която отразява специфичните му особености и създава информация за бъдещото развитие, прогнозира финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци, промените в имущественото състояние и капитала.

JEL Класификатор: M41, Q1
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • COVID-19 РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ДАНЪЧНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

    В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характеристики. Анализира се динамиката на разликата между величината на фактическите и ...

  • ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ОДЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА A. K. ПОКРИТАН

    Партньорството между Одеския национален икономически университет и СА „Д. А. Ценов“ е пример за успешен модел по създаване на добавена стойност на терена на науката и научните изследвания. Със своите ежегодни научни конференции Одеският национален икономически университет е дал възможност на десетки учени от свищовската академия и света да ...

  • АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИТЕ КРЕДИТИ И АВАНСИ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    В статията се моделира тенденцията на развитие в брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България през периода 2007 – 2019 г. На основата на допускането, че установените закономерности ще се запазят и през прогнозирания период, се разработва прогноза за бъдещите стойности на брутните кредити и аванси и привлечените средства ...