Година 2021, Брой 1

Дата на издаване

19.3.2021 г.

Съдържание

 • Михаил ЗВЕРЯКОВ, Андрий Гриценко, Виктор Тарасевич, Людмила Жданова, Сергий Синяков
  ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ОДЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА A. K. ПОКРИТАН
  JEL: A3, A1, B
  Резюме: Партньорството между Одеския национален икономически университет и СА „Д. А. Ценов“ е пример за успешен модел по създаване на добавена стойност на терена на науката и научните изследвания. Със своите ежегодни научни конференции... Партньорството между Одеския национален икономически университет и СА „Д. А. Ценов“ е пример за успешен модел по създаване на добавена стойност на терена на науката и научните изследвания. Със своите ежегодни научни конференции Одеският национален икономически университет е дал възможност на десетки учени от свищовската академия и света да публикуват свои доклади зад граница. В лицето на проф. Михаил Зверяков имаме и един от бележитите Doctor Honoris Causa (Zastrahovatel.com, 2010) на СА „Д. А. Ценов“ и виден съавтор в колективни научни студии, намерили индексиране в SCOPUS Q1 / WoS (Zahariev, et al., 2020). Настоящата статия отдава дължимата почит и уважение на един от най-бележитите учени в областта на икономическите учения, чиито вековен юбилей е повод неговите научни следовници да припомнят създаденото, написаното и оставеното от проф. Анатоли Карпович Покритан. 100-годишният институционален юбилей на основания на 16 май 1921 год. в Украйна Одески национален икономически университет (тогава под наименованието Одески институт по национално стопанство) е още един знак за устойчивост на украинския партньор в десетилетия на интензивни социално-икономически и идеологически промени в XX и XXI век.
 • Людмил Найденов, Димитър Ценов
  COVID-19 РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ДАНЪЧНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
  Резюме: В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и... В разработката се изследват въпросите, свързани с влиянието на COVID-19 върху данъчните несъответствия в България. На основата на авторово дефиниране на данъчните несъответствия се очертават техните теоретични, практикоприложни и технически основи и специфични характеристики. Анализира се динамиката на разликата между величината на фактическите и плановите данъчно-осигурителни приходи по консолидираната фискална програма (КФП), като се доказва, че тя зависи пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от нов иновативен подход, който да отчита променените реалности и важната роля на включените в състава на КФП параметри за подобряване на общественото благосъстояние и устойчивостта на икономиката. Обект на изследване в настоящата разработка са данъчните несъответствия, а предмет – влиянието на COVID-19 върху разминаването между величината на фактическите и плановите постъпления от преки, косвени данъци, социални и здравни вноски в България. Заключава се, че продължаващата повече от година пандемична ситуация понижава икономическата активност и на тази основа влияе негативно върху данъчните несъответствия в нашата страна.
 • Иванка Димитрова, Йорданка Велчева
  УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФУНКЦИЯ БЮДЖЕТИРАНЕ
  JEL: M41, Q1
  Резюме: Значимостта на създаваната от управленското счетоводство информация и нейното ограничено използване в управлението на земеделските предприятия са основните мотиви за написване на настоящата статия. Защитава се тезата, че ако в... Значимостта на създаваната от управленското счетоводство информация и нейното ограничено използване в управлението на земеделските предприятия са основните мотиви за написване на настоящата статия. Защитава се тезата, че ако в земеделските предприятия се прилага бюджетирането, ще се повиши ефективността на управлението. Целта на разработката е, въз основа на представяне връзката между управление и счетоводство да се очертаят възможностите на планово-бюджетната система за поставяне на управленски цели и задаване на параметри, придобиващи различни количествени и качествени измерения, които да се постигат с управленските решения. Предложен е концептуален модел на планово-бюджетна система в земеделско пред¬приятие, която отразява специфичните му особености и създава информация за бъдещото развитие, прогнозира финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци, промените в имущественото състояние и капитала.
 • Любомир Любенов, Анелия Любенова, Ивайло Христаков
  ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО
  JEL: Q14, Q18
  Резюме: Целта на изследването e установяване размерите на финансиране в българското пчеларство и техните тенденции. Реализирането на целта е осъществено чрез анализ на тенденциите и основните източници на финансови средства. Анализирано е... Целта на изследването e установяване размерите на финансиране в българското пчеларство и техните тенденции. Реализирането на целта е осъществено чрез анализ на тенденциите и основните източници на финансови средства. Анализирано е финансовото подпомагане с европейски и държавни средства (Национална програма по пчеларство, схема de minimis, Програма за развитие на селските райони) за над 18 млн. лв. год., а от търговски банки и собствени източници за над 3 млн. лв. год. Съвместно те формират финансови пазари за над 21 млн. лв. год. в българското пчеларство. Предназначените за българското пчеларство европейски и държавни финансови средства от членството на страната в ЕС нарастват абсолютно, но намаляват относително спрямо общите средства. Българското пчеларство е получило достъп до допълнителни финансови средства, но не и пропорционално финансиране спрямо други сектори. Необходимо е допълнително финансово подпомагане на кошер за екосистемната услуга опрашване с цел осигуряване на биоразнообразие и продоволствена сигурност в ЕС. Финансирането на българското пчеларство ще продължи да нараства устойчиво.
 • Аглика КЪНЕВА
  АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРУТНИТЕ КРЕДИТИ И АВАНСИ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G210, C220
  Резюме: В статията се моделира тенденцията на развитие в брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България през периода 2007 – 2019 г. На основата на допускането, че установените закономерности ще се запазят и през... В статията се моделира тенденцията на развитие в брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките в България през периода 2007 – 2019 г. На основата на допускането, че установените закономерности ще се запазят и през прогнозирания период, се разработва прогноза за бъдещите стойности на брутните кредити и аванси и привлечените средства от банките през 2020 и 2021 г.