ВЛИЯНИЕ НА ТОВАРНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
регионално развитие, товарен железопътен транспорт, секторен анализ, иконометричен анализ

Резюме
В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използват индикатори като приходи от превозна дейност на лицензираните жп оператори по региони, численост на персонала в компаниите, развитие на транспортната инфраструктура, коефициент на миграционен прираст. Повечето публикации в тази област изследват връзката между въздушния и/или водния транспорт и регионалното развитие, докато настоящата разработка насочва вниманието към усъвършенстване на енергийно-ефективни и екологосъобразни видове транспорт, какъвто е товарният жп транспорт. Важността на това въздействие се доказва и от проведения регресионен анализ, съгласно който вътрешната миграция в страната зависи от развитието и модернизирането на железопътната инфраструктура.

JEL Класификатор: R11, R41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

    В съвременната пазарна структура реализирането на успешна и ефективна банкова система се счита за приоритетен въпрос. От особена важност е поддържането на стабилност в банковия бизнес, в случай че страната принадлежи към икономически обединения на държавите, тъй като дестабилизация в националния сектор може да ерозира върху европейския. Периодът ...

  • НЕФИНАНСОВИ ФАКТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДИРЕКТОР – УЧИТЕЛИ

    Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за нефинансово стимулиране на трудовата изява в училището като разпоредител с бюджет. Педагогическото общуване се възприема като ...

  • ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРУЗИЯ ОТ ИНВЕСТИТОРИ

    В настоящото изследване на инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от чуждестранни инвеститори разглеждаме важността на привличането на преки чуждестранни инвестиции и свързаните с това проблеми в грузинската икономика. Освен това анализираме преките чуждестранни инвестиции въз основа на ...