Година 2021, Брой 2

Дата на издаване

23.6.2021 г.

Съдържание

 • Лиа Кекелидзе
  ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРУЗИЯ ОТ ИНВЕСТИТОРИ
  Резюме: В настоящото изследване на инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от чуждестранни инвеститори разглеждаме важността на привличането на преки чуждестранни инвестиции и... В настоящото изследване на инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от чуждестранни инвеститори разглеждаме важността на привличането на преки чуждестранни инвестиции и свързаните с това проблеми в грузинската икономика. Освен това анализираме преките чуждестранни инвестиции въз основа на статистически данни и доказваме важната роля на преките чуждестранни инвестиции за стимулиране на грузинската икономика. В изследването анализираме проблемните аспекти, които възпрепятстват привличането на инвестиции в Грузия. Също така разглеждаме начините и методите, насърчаващи притока на преки чуждестранни инвестиции в Грузия. Основният акцент на изследването е грузинската законодателна база.
 • Николета Карамилева
  КЛИМАТИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ – ПОТЕНЦИАЛ И ЕМПИРИЧНИ СВИДЕТЕЛСТВА
  Резюме: Настоящото изследване е насочено към установяване на връзките между производствени и климатични показатели като основа за създаването на климатичен финансов инструмент с цел намаляване волатилността на постиганите финансови... Настоящото изследване е насочено към установяване на връзките между производствени и климатични показатели като основа за създаването на климатичен финансов инструмент с цел намаляване волатилността на постиганите финансови резултати на земеделските производители от региона на Добруджа. За целта се прилагат проектиране и изпълнение на климатичен дериват със съпътстващите го допускания и ограничения, целящ поглъщането на негативните ефекти от промяната в нивата на валежите, настъпващите суши и нарастващите климатични амплитуди за зърнените култури. Бива измерена и неговата ефективност на базата на вариращите температурни и производствено-икономически стойности на земеделския производител. Не на последно място раз-работката разглежда критично и необходимите условия, за да бъде раз-крит подобен тип пазар у нас.
 • Петя Коралова-Ножарова
  ВЛИЯНИЕ НА ТОВАРНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използват индикатори като приходи от превозна дейност на... В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използват индикатори като приходи от превозна дейност на лицензираните жп оператори по региони, численост на персонала в компаниите, развитие на транспортната инфраструктура, коефициент на миграционен прираст. Повечето публикации в тази област изследват връзката между въздушния и/или водния транспорт и регионалното развитие, докато настоящата разработка насочва вниманието към усъвършенстване на енергийно-ефективни и екологосъобразни видове транспорт, какъвто е товарният жп транспорт. Важността на това въздействие се доказва и от проведения регресионен анализ, съгласно който вътрешната миграция в страната зависи от развитието и модернизирането на железопътната инфраструктура.
 • Александър Филипов
  НЕФИНАНСОВИ ФАКТОРИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДИРЕКТОР – УЧИТЕЛИ
  JEL: I 29
  Резюме: Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за... Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за нефинансово стимулиране на трудовата изява в училището като разпоредител с бюджет. Педагогическото общуване се възприема като професионална комуникация и поведенчески аспекти на взаимоотношенията между училищния директор и педагогическите специалисти, както и между самите тях като членове на педагогическия колектив. За целта са изяснени понятията и спецификата на педагогическата етика, толерантността и общуването в училище като нефинансови фактори при управление на взаимоотн-шенията директор – учители. Определени са техните характеристики и пътят за постигане на етическа цел. Специален акцент е поставен върху компетентността на училищния директор – лидер и мениджър – и ефективното взаимодействие с всички педагогически специалисти (зам.-директори; учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап; възпитатели; педагогически съветници; ресурсни учители; психолози).
 • Орлин Япраков
  ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СИСТЕМЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
  JEL: G21, E59
  Резюме: В съвременната пазарна структура реализирането на успешна и ефективна банкова система се счита за приоритетен въпрос. От особена важност е поддържането на стабилност в банковия бизнес, в случай че страната принадлежи към... В съвременната пазарна структура реализирането на успешна и ефективна банкова система се счита за приоритетен въпрос. От особена важност е поддържането на стабилност в банковия бизнес, в случай че страната принадлежи към икономически обединения на държавите, тъй като дестабилизация в националния сектор може да ерозира върху европейския. Периодът след присъединяването въздейства динамично на българския банков сектор, което води до значителен интензитет в преструктуриранията и консолидациите на банките в страната през периода 2006–2020 г. Въз основа на това банковите системи в страната намаляват своята численост от двадесет и девет банки през 2007 г. до двадесет и четири през 2020 г. Предприетите решения благоприятстват тенденцията в банковата система, която през последните години е в устойчиво и конкурентоспособно състояние.