Съвместните дейности на институциите – фактори за повишаване събираемостта на приходите

Автори

Ключови думи
съвместни дейности, митници, НАП, МВР, събираемост на приходите

Резюме
Основните източници на приходи в държавния бюджет са данъците, събирани от органите на НАП и на Агенция „Митници” (АМ). Те съставляват приблизително 90 % от приходната част на бюджета на страната. За намаляване на загубите, които се нанасят върху бюджета на страната от неплащане на митни сборове при контрабанден внос на стоки, важна роля имат действията на специализираните структури на МВР (ГДБОП, Икономическа полиция). Тази роля е с особена важност при контрола върху акцизните стоки, тъй като там размерите на митническите вземания са по-големи. Следователно един от факторите за подобряване реализацията на фискалната функция на митническата администрация, както и за предотвратяване и разкриване на митнически и акцизни нарушения, е осъществяването на съвместни дейности с органите на Национална агенция за приходите и на Министерство на вътрешните работи.

Целта на настоящата статия е да се оцени състоянието на формите на съвместни дейности между митниците, НАП и МВР, за да се докаже тяхната ефективност по отношение на осъществявания от митниците контрол.

JEL Класификатор: H7, Н2
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Българският аграрен сектор в контекста на „обновената” обща селскостопанска политика на Европейския съюз

    Постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент, Съвета на министрите на Европейския съюз и Европейската комисия се очаква да доведе до значителни промени, които са отправна точка в европейската политика за преодоляване на предизвикателствата на продоволствената сигурност, изменението на климата, растежа и зае-тостта в селските ...

  • Структурни изменения на банковите депозити у нас в условията на стопанска криза

    В статията се изследва структурата на банковите депозити у нас. По-конкретно се анализира как промените във вътрешните структурни компоненти на депозитната база и пропорциите между тях рефлектират върху общата динамика на банковите депозити на фона на неблагоприятните икономически условия, генерирани от стопанската криза. Вниманието се фокусира ...

  • Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия

    Асиметричната специализация на износа е характерна черта на съвременната либерална търговия. Тя се изразява в това, че голяма част от страните изнасят предимно суровини и нискообработени изделия, а малка част от страните – високообработени изделия. Тази статия си поставя за цел чрез йерархичния клъстерен анализ да докаже, че асиметричната ...