МЯСТОТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯННИЯТ ОБЕКТ В КОНТЕКСТА НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО И ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
място на стопанска дейност, постоянен обект, дигитална икономика, дъщерно дружество

Резюме
Целта на настоящия труд е да се представят някои предизвикателства пред концепциите относно мястото на стопанска дейност (МСД) и постоянния обект (ПО) в контекста на дъщерното дружество и дигиталната икономика. Тези въпроси са едни от най-дискутираните теми в областта на международното и европейското данъчно облагане, което определя тяхната актуaлност и нарастващ изследователски и практически интерес.

JEL Класификатор: K22, K33, K34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВА ПРОЗРАЧНОСТ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

    Дигитализацията е сред основните приоритети на ЕС, заложени в „Европа 2030“, като България и българските общини са преки участници в този процес. Глобалната пандемия COVID-19 в началото на 2020 г. рефлектира положително на процеса по дигитализация, включително и в областта на публичния сектор и местното самоуправление, като ефектите са с различна ...

  • ПРОБЛЕМИ ПРЕД СБЛИЖАВАНЕТО НА ПЛАНОВИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящата статия е направен анализ на постиженията и проблемите, пред които са изправени шестте планови района у нас, свързани с целите им за намаляване на регионалните различия. Това е постигнато посредством анализ на ключови индикатори, които служат за измерване на кохезията във всеки един от трите й аспекта . По този начин ще бъде установено ...

  • КАПИТАЛИЗМЪТ СРЕЩУ СЕБЕ СИ (КРИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ И ПРОЗРЕНИЯ)

    Прагматичното масово съзнание и поведение на индивидите за постигане на частно и общо благоденствие намира за свой водещ мотив и фактор натрупването на капитал, създаващо работни места, блага и доходи. Превръщайки се от форма в стил на живот, то става осов прин-цип на модерността, довел до преиминуването й в капитализъм. Поставя се обаче въпросът, ...