ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ИНФЛАЦИЯТА ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
индекс на цени на производител при хранителните продукти, индекс на потребителските цени при хранителните продукти, инфлация, прогнозиране.

Резюме
Изследването има за цел да се открият взаимовръзки меж¬ду общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про¬дукти в България. Чрез анализа на взаимовръзките се цели да се раз-крие влиянието на цените на производител върху крайната потребителска цена на хранителните продукти, както и периода, в който са налице най-силни взаимовръзки. Резкият скок на цените на хранителните продукти в България, макроикономическите прогнози за продължаване на тази тенденция и влиянието им върху благосъстоянието на гражданите налагат да бъдат анализирани различни взаимовръзки, които да служат за изследване и прогнозиране на процесите в страната. Чрез изследването се дости¬га до извода, че е налице причинно-следствена връзка между общия ин¬декс на цени на производител при хранителните продукти и хармо¬низирания индекс на потребителските цени при хранителните продукти в България. За разлика от общия случай, когато инфлационните процеси се пренасят от цени на производител към потребителски цени с лаг от 5 месеца, то при хранителните продукти това се случва в рамките на същия месец.

JEL Класификатор: C52, E31, E37
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КООРДИНИРАНОСТ ИЛИ НЕСЪГЛАСУВАНОСТ?

    Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за изследване на съгласуваността между икономическите политики на Съюза. В настоящото изследване се тества координацията между ...

  • ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСПЕШНА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БАНКИТЕ

    Дигитализацията на банковата дейност и възможностите, които дава на своите клиенти, е важен аспект на банковата дейност вече години наред. И тя следва световните тенденции. Банките са едни от финансовите институции, които работят активно в тази посока, за да не отстъпват на световния електронен бизнес, който върви напред. Успеш¬ната банкова ...

  • ВЛИЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидемията от COVID-19 постави множество въпроси пред държавното управление на ...