Година 2022, Брой 1

Дата на издаване

30.3.2022 г.

Съдържание

 • Стоян Проданов, Димитрина Любенова Проданова
  ПОКРИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ С МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ – ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ
  Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху новаторския подход ЛИДЕР в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, използван широко за децентрализирано и същевременно интегрирано развитие на селските райони в отделните страни –... Настоящото изследване е фокусирано върху новаторския подход ЛИДЕР в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, използван широко за децентрализирано и същевременно интегрирано развитие на селските райони в отделните страни – членки. В теоретичен план подходът ЛИДЕР е част от ендогенната теория за икономическото развитие и има важна роля за постигането на социалните, икономическите, а вече и климатичните цели като специфичен европейски модел за стимулиране на включването на общностите в местното развитие. В териториален план подходът ЛИДЕР се прилага на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места–част от община/и, с население между 10 000 и 150 000 жители от местни инициативни групи (МИГ). В Програмата за развитие на селските райони в Република България 2014–2020 г. се приема националната дефиниция, според която селските райони се определят на ниво община (LAU 1) и включват територията на 231 общини, в които най-голямото населено място има население до 30 000 души. Анализът на териториалното покритие с МИГ на селските райони показва негативния ефект от допускането на типично градски общини в обхвата на териториите, които получават финансиране чрез мрежата ЛИДЕР. За да се отстранят тези изкривявания при определянето на политики за развитие на селските райони, се предлагат и се апробират варианти за промяна на спорната, твърде обтекаема и некореспондираща с научното разбиране дефиниция на селски район.
 • Ренета Димитрова
  ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСПЕШНА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БАНКИТЕ
  Резюме: Дигитализацията на банковата дейност и възможностите, които дава на своите клиенти, е важен аспект на банковата дейност вече години наред. И тя следва световните тенденции. Банките са едни от финансовите институции, които работят... Дигитализацията на банковата дейност и възможностите, които дава на своите клиенти, е важен аспект на банковата дейност вече години наред. И тя следва световните тенденции. Банките са едни от финансовите институции, които работят активно в тази посока, за да не отстъпват на световния електронен бизнес, който върви напред. Успеш¬ната банкова дигитализация зависи от редица фактори и един от тях е финансовата грамотност на клиентите, която в голяма степен определя как ще продължи процесът на дигитална трансформация на банките. Целта на изследването е да очертае зависимостта на банковата дигитализация от нивото на грамотност на клиентите и политиките, които трябва да се провеждат, за да бъде тя успешна.
 • Лъчезар Борисов
  ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ИНФЛАЦИЯТА ПРИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Изследването има за цел да се открият взаимовръзки меж¬ду общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про¬дукти в България. Чрез анализа на... Изследването има за цел да се открият взаимовръзки меж¬ду общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про¬дукти в България. Чрез анализа на взаимовръзките се цели да се раз-крие влиянието на цените на производител върху крайната потребителска цена на хранителните продукти, както и периода, в който са налице най-силни взаимовръзки. Резкият скок на цените на хранителните продукти в България, макроикономическите прогнози за продължаване на тази тенденция и влиянието им върху благосъстоянието на гражданите налагат да бъдат анализирани различни взаимовръзки, които да служат за изследване и прогнозиране на процесите в страната. Чрез изследването се дости¬га до извода, че е налице причинно-следствена връзка между общия ин¬декс на цени на производител при хранителните продукти и хармо¬низирания индекс на потребителските цени при хранителните продукти в България. За разлика от общия случай, когато инфлационните процеси се пренасят от цени на производител към потребителски цени с лаг от 5 месеца, то при хранителните продукти това се случва в рамките на същия месец.
 • Росица Атанасова Проданова , Димитър Костов
  ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КООРДИНИРАНОСТ ИЛИ НЕСЪГЛАСУВАНОСТ?
  Резюме: Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за... Поредицата от мащабни кризи от различно естество с глобален и регионален характер през последните десетилетия, както и променливият успех на различните антикризисни отговори на Евро-пейския съюз, правят актуален проблема за изследване на съгласуваността между икономическите политики на Съюза. В настоящото изследване се тества координацията между парична и фискална политика на ЕС, като се разкрива, че тя е слаба, на което могат да се отдадат някои проблеми в справянето с кризите. Причини за слабата координация могат да се търсят както в институционалната конструкция на европейските финансови институции, така и в някои негъвкави стратегии на съюза (нежелание да се води обща фискална политика, консервативност по отношение на бюджетните разходи).
 • Рая Бисерова Драгоева
  ВЛИЯНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
  JEL: H41, I21
  Резюме: Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания... Образованието е ключова област в обществения живот, чиято функция е да осигурява висококвалифициран човешки капитал. Раз¬витието на сферата образование е непосредствено свързано с финансирането на разходите за обучение, изследвания и иновации. Разпространението на епидемията от COVID-19 постави множество въпроси пред държавното управление на страните и наложи търсене на рационални решения, с които се цели бързо и ефективно преодоляване на социалните и икономическите проблеми. Една от областите със стратегическо значение за по-лекото преодоляване на последиците от пандемията е образованието. То е важна част от социалната сфера, в която се осъществява получаването на възпитание, обучение и придобиване на знания, умения.