ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ: ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ НА РАВНИЩЕ ЕС

Автори

Ключови думи
Държавна намеса в икономиката, клъстерен анализ, динамика на разходите за дейности в областта на икономиката, приоритетни области в икономиката.

Резюме
Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи и на тази основа да се направи сравнителен анализ на държавната намеса в дейности в областта на икономиката. За формирането на еднородните групи се използва нейерархичен метод на K-средните величини. Като измерител на различие се използва евклидовото разстояние. В резултат на клъстеризацията на 25-те държави по подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ, са разкрити икономическите дейности, по отношение на които съществуват прилики и разлики в държавната намеса между 25-те държави – членки на ЕС. Посочени са икономическите дейности, в които държавната намеса е необходима за преодоляване на негативните последствия от COVID-19.

JEL Класификатор: H50, E60, C38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на ...

  • ФОНДОВАТА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В АРМЕНИЯ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И РОЛЯ ЗА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА

    Както на теория, така и на практика системата на пенсионните фондове, решава много важни проблеми, свързани с икономическото развитие. Тя решава най-вече социални въпроси, като в много отношения допринася за изравняване на доходите на населението, за повишаване на стандарта на живот на населението в пенсионна възраст, както и за решаване на много ...

  • НАСТЪПВАЩИТЕ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ И СЧЕТОВОДНАТА ПРАКТИКА ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

    Внедряването на новите технологии в счетоводството носи много ползи за бъдещето, но крие и много рискове. В настоящата дигитална ера адекватното практическо приложение на технологиите в счетоводството може да се превърне в стратегическо предимство за компаниите. Във връзка с дигитализацията и с настъпващите организационни промени както в ...