Година 2023, Брой 1

Дата на издаване

28.3.2023 г.

Съдържание

 • Мариам Восканян
  ФОНДОВАТА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В АРМЕНИЯ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И РОЛЯ ЗА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА
  JEL: H55
  Резюме: Както на теория, така и на практика системата на пенсионните фондове, решава много важни проблеми, свързани с икономическото развитие. Тя решава най-вече социални въпроси, като в много отношения допринася за изравняване на доходите... Както на теория, така и на практика системата на пенсионните фондове, решава много важни проблеми, свързани с икономическото развитие. Тя решава най-вече социални въпроси, като в много отношения допринася за изравняване на доходите на населението, за повишаване на стандарта на живот на населението в пенсионна възраст, както и за решаване на много други социални и икономически задачи. Когато обаче става дума за развиващи се пазари, фондовата пенсионна система изисква по-голямо внимание както от страна на надзора, така и от гледна точка на самите механизми и принципи за въвеждане на фондова пенсионна система в страната. Изследването анализира фондовата система за пенсионно осигуряване на Република Армения по отношение на ефективността на нейните инвестиции и въздействието ѝ върху икономическия растеж на страната.
 • Мария Павлова, Райна Петрова
  НАСТЪПВАЩИТЕ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ И СЧЕТОВОДНАТА ПРАКТИКА ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
  Резюме: Внедряването на новите технологии в счетоводството носи много ползи за бъдещето, но крие и много рискове. В настоящата дигитална ера адекватното практическо приложение на технологиите в счетоводството може да се превърне в... Внедряването на новите технологии в счетоводството носи много ползи за бъдещето, но крие и много рискове. В настоящата дигитална ера адекватното практическо приложение на технологиите в счетоводството може да се превърне в стратегическо предимство за компаниите. Във връзка с дигитализацията и с настъпващите организационни промени както в счетоводната сфера, така и в самите компании счетоводните специалисти са ключов фактор за успех. Настоящото изследване представлява задълбочен обзор и анализ на специализираната литература в тази област и на редица практически изследвания. Резултатите показват, че в литературата се акцентира преи-муществено върху някои технологии, а на практика се възприемат други. Различия са установени и между счетоводната практика на САЩ и на европейските страни. Авторите на настоящото изследване очертават три направления, в които технологиите помагат на счетоводните екипи да преминат към модерно счетоводство и да изпълняват ефективно задачите си в дигитал-ния свят. Налага се изводът, че днес специализираните умения и стратегическото мислене на счетоводните специалисти са особено важни и в близко бъдеще няма да бъдат изцяло изместени от технологиите.
 • Корделия Омодеро
  ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ В СЛАБО РАЗВИТА ИКОНОМИКА
  Резюме: През годините информационните и комуникационните технологии си проправят път в развитите страни, а чрез трансфер на технологии бързо се разширяват и в по-слабо развитите. Тези технологични постижения осигуряват различни... През годините информационните и комуникационните технологии си проправят път в развитите страни, а чрез трансфер на технологии бързо се разширяват и в по-слабо развитите. Тези технологични постижения осигуряват различни икономически ползи за развиващите се страни като Нигерия. Освен че развиват пазарите, нововъведенията в областта на информационните и комуникационните технологии повишава приходите в държавния бюджет посредством въведения специфичен данък върху приходите на търговските предприятия с технологични дейности. Основната цел на изследването е да се проучи влиянието на на-ционалното данъчно облагане на развитието на информационните комуникационни технологии върху общите данъчни приходи в Нигерия. Проучването обхваща периода от 2010 г. до 2019 г., като се използват статистически данни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Федералната данъчна служба (ФДС) на Нигерия. Зависимата променлива е общият данъчен приход, а независимите променливи са националният данък за развитие на информационните технологии (НДРИТ) и отвореността на търговията. Резултатите от регресионния анализ показват, че НДРИТ има значително положително влияние върху общия данъчен приход при ниво на значимост от 1%, докато отвореността на търговията допринася за данъчните приходи при ниво на значимост от 10%. И двата резултата са значими и валидни. Политическите изводи са, че правителството трябва да подкрепя общия ръст на информационните и комуникационните технологии в страната с цел да поощри създаването на международни бизнес отношения и да увеличи данъчните приходи в страната. Въз основа на резултатите от проучването се препоръчва да се осигури стабилно подаване на електроенергия с цел ефективно прилагане на информационни комуникационни технологии като например интернет свързаност, разработване на уебсайтове и ефективни операции.
 • Константин Колев, Мая Цоклинова
  ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ: ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ НА РАВНИЩЕ ЕС
  Резюме: Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се... Целта на настоящата статия е, на базата на относителните дялове на осем подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ спрямо БВП, 25 държави – членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи и на тази основа да се направи сравнителен анализ на държавната намеса в дейности в областта на икономиката. За формирането на еднородните групи се използва нейерархичен метод на K-средните величини. Като измерител на различие се използва евклидовото разстояние. В резултат на клъстеризацията на 25-те държави по подгрупи разходи, съставящи държавните разходи за дейности в областта на икономиката по функции на КОФОГ, са разкрити икономическите дейности, по отношение на които съществуват прилики и разлики в държавната намеса между 25-те държави – членки на ЕС. Посочени са икономическите дейности, в които държавната намеса е необходима за преодоляване на негативните последствия от COVID-19.
 • Русалин Русалинов
  КЛИЕНТОЦЕНТРИЧЕН ПОДХОД ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
  Резюме: За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие... За обект на изследването се определят дружествата за частна охранителна дейност. Предметът на разработката фокусира водещата роля на клиентоцентричния подход за финансово-икономическа обосновка на успешното функциониране и развитие на дружествата за частна охранителна дейност. Изследователската хипотеза е, както следва: обективната оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност може да се постига чрез анкетно проучване на клиентската удовлетвореност и мотивация за ценообразуване на услугата. Целта на статията е да представи резултати от анкетно проучване на клиентска удовлетвореност и оценка на финансово-икономическите аспекти и мотиви на търсенето на услуги по охрана и сигурност от страна на физически и юридически лица в условията на постепидемично възстановяване на икономическата активност. В структурен план са обособени три основни части: първата е с фокус върху кръгооборота на паричните потоци на дружествата за частна охранителна дейност, втората представя избрани елементи от проведеното анкетно проучване, третата е с анализ, фокусиран върху резултатите от изследваните обекти, където дейностите по охрана и сигурност се конкурират, но и взаимно допълват с дейностите по имуществено застраховане. Резултатите от изследването потвърждават валидността на концепцията „стойност за пари“ като важен критерий за ценообразуване на услуги по частна охрана и сигурност, вкл. и чрез мултикритериална оценка по Ликертовата скала. Анкетният въпросник успешно съпоставя услугите на общозастрахователните дружества и услугите на дружествата за сигурност и охрана. Преобладаващото мнение е за подкрепа на услугите на специализираните дружества спрямо издаването на застрахователни полици, като 61% от респондентите застават на позицията, че осигуряването на опазването на имуществото чрез специализирана фирма за сигурност и охрана е по-ефективно от сключването на еквивалентна застраховка с издадена полица от общозастрахователно дружество.