НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МИТНИЧЕСКА РЕФОРМА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Автори

Ключови думи
митническа реформа, митнически съюз, електронна търговия, дигитализация, доверени търговци, митнически процедури

Резюме
Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой стандарти по отношение на стоките, които трябва да се проследяват на границите. В резултат на това в началото на м. май 2023 г. Европейската комисия предложи проект на реформа, целяща опростяване на митническия съюз чрез намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, като същевременно се засили защитата на финансовите и нефинансовите интереси на ЕС. Промените могат да бъдат определени като революционни или дори като прекалено амбициозни, но при успех реформата би поставила началото на един нов подход към митническия контрол без аналог в световен мащаб. Всяка промяна води до нови възможности, но може да породи и редица проблеми. В това отношение е важно да бъдем добре подготвени, за да се възползваме максимално от първите и да можем да отговорим адекватно на последните и дори да ги предотвратим.

JEL Класификатор: M49
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • СТАБИЛИЗАЦИОННА РОЛЯ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 КРИЗАТА

    Изследването се фокусира върху стабилизационната макроикономическа политика, анализирайки ролята й по време на икономическа криза, предизвикана от COVID-19 пандемията. Внимание се обръща както на паричната, така и на фискалната политика. Използват се данни за макроикономическата активност, инфлацията, строгостта на ограничителните мерки, равнището ...

  • МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    Кръговата икономика е нова област на академичното познание, която налага разработване както на ново учебно съдържание, така и усъвършенстване на методологията за преподаване на свързаната материя. В настоящата разработка образователният процес се разглежда като съставен от няколко ключови компонента, които в своето единство допринасят за ...

  • ОТНОСНО ПРОИЗХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

    Икономическото развитие, като изначален (естествен) стремеж и изконна потребност както на всеки отделен човек, така и на обществото като цяло, освен национален има и специфичен регионален аспект, който под въздействието на множество фактори винаги се осъществява и се реализира като неравномерно развитие. Следователно неравномерността на ...