Година 2023, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2023 г.

Съдържание

 • Никола Вуянович, Милош Павлович
  УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА
  Резюме: Предмет и обект: Изследвано е управлението на малки и средни предприятия (МСП) в условията на криза, с акцент върху въздействието на пандемията от COVID-19. Целта на изследването е да идентифицира стратегии и най-добри практики за... Предмет и обект: Изследвано е управлението на малки и средни предприятия (МСП) в условията на криза, с акцент върху въздействието на пандемията от COVID-19. Целта на изследването е да идентифицира стратегии и най-добри практики за повишаване на устойчи¬востта и способността за оцеляване на МСП в такива условия. Методи: Изследването се основава на цялостен подход за преглед на литературата, като се анализират предишни проучвания и публикации за управлението на МСП по време на криза. Той също така включва казуси и емпирични данни от практиката. Резултати: Анализът разкрива, че МСП са изправени пред уникални предизвикателства по време на криза, когато са нарушени веригите за доставки, намалено е потребителското търсене и се налагат финансови ограничения. Въпреки това иновативните решения, сътрудничеството между заинтересованите страни и подкрепящите правителствени политики играят решаваща роля, която позволява на МСП да се адаптират и възстановят. Заключения: Въз основа на констатациите се доказва, че ефективните управленски практики, включително адаптиране, цифрова трансформация, финансово управление и планиране при кризи, са жизненоважни за оцеляването и растежа на МСП в условия на криза. Сътрудничеството между МСП и работата им в мрежа, заедно с подкрепящите правител¬стве¬ни политики, допринасят за колективното им възстановяване и устойчивост. Проучването подчертава значението на продължаване на изслед¬ванията и проучванията в областта на управлението на МСП в условията на криза с акцент върху стратегии за изграждане на устойчивост и устойчиви бизнес модели с оглед на психологическата устойчивост на заинтересованите от МСП страни.
 • Живорад Глигориевич, Петър Веселинович, Александър Манасиевич
  ОТНОСНО ПРОИЗХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
  Резюме: Икономическото развитие, като изначален (естествен) стремеж и изконна потребност както на всеки отделен човек, така и на обществото като цяло, освен национален има и специфичен регионален аспект, който под въздействието на множество... Икономическото развитие, като изначален (естествен) стремеж и изконна потребност както на всеки отделен човек, така и на обществото като цяло, освен национален има и специфичен регионален аспект, който под въздействието на множество фактори винаги се осъществява и се реализира като неравномерно развитие. Следователно неравномерността на регионалното развитие е постоянна, тоест нейното съществуване представлява обща закономерност. В условия, в които икономическото развитие е спонтанен, а не социално-насочен процес, неговата неравномерност води до появата на големи регионални различия. Ето защо съществува постоянна необхо-димост от изучаване на регионалното развитие, която става все по-актуална с всеки изминал ден. Това се дължи преди всичко на това, че по време на дългогодишни изследвания е доказано, че регионалното развитие, поради своето значение и въздействие върху цялостните социално-икономически процеси, съвсем основателно представлява една от централните области на интерес от страна на икономическа наука. Освен това, актуалността на изследването на регионалното развитие нараства в резултат на появата и наличието на големи регионални различия в икономическата реалност на много страни, независимо от степента на икономическото им развитие. С течение на времето, в съответствие с промените в глобалната среда, на социално-политическите и, следователно, на икономическите системи, се промени и начинът за измерване и възприемане на регио-налното развитие. Изхождайки от горепосочените позиции, целта на изследването е на базата на съответните теоретични постановки да се разгледат възникването и тенденциите на развитие на теорията и поли-тиката на регионалното развитие.
 • Момчил Антов
  НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА МИТНИЧЕСКА РЕФОРМА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  JEL: M49
  Резюме: Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой... Митническата система на ЕС е пазител на единния пазар, но през последните години е подложена на повишен стрес поради бързото нарастване на обема на търговията, предизвикателствата, породени от е-търговията и увеличения брой стандарти по отношение на стоките, които трябва да се проследяват на границите. В резултат на това в началото на м. май 2023 г. Европейската комисия предложи проект на реформа, целяща опростяване на митническия съюз чрез намаляване на бюрокрацията и увеличаване на прозрачността, като същевременно се засили защитата на финансовите и нефинансовите интереси на ЕС. Промените могат да бъдат определени като революционни или дори като прекалено амбициозни, но при успех реформата би поставила началото на един нов подход към митническия контрол без аналог в световен мащаб. Всяка промяна води до нови възможности, но може да породи и редица проблеми. В това отношение е важно да бъдем добре подготвени, за да се възползваме максимално от първите и да можем да отговорим адекватно на последните и дори да ги предотвратим.
 • Петко Ангелов, Маргарита Михайлова
  МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА
  Резюме: Кръговата икономика е нова област на академичното познание, която налага разработване както на ново учебно съдържание, така и усъвършенстване на методологията за преподаване на свързаната материя. В настоящата разработка... Кръговата икономика е нова област на академичното познание, която налага разработване както на ново учебно съдържание, така и усъвършенстване на методологията за преподаване на свързаната материя. В настоящата разработка образователният процес се разглежда като съставен от няколко ключови компонента, които в своето единство допринасят за по-ефективното преподаване и учене. Тези компоненти могат да варират в зависимост от общия контекст, специфичните цели и използваните подходи. Ето защо при планиране на процеса на преподаване на кръгова икономика е изключително важно да формулираме желаните резултати (цели и задачи на обучението) в специфичния контекст на изучаваната материя. На тази основа целта на разработката е да се представят в дискусионен план основните компоненти на методологията за академично преподаване на свързаната с кръговата икономика проблематика.
 • Вениамин Тодоров
  СТАБИЛИЗАЦИОННА РОЛЯ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 КРИЗАТА
  Резюме: Изследването се фокусира върху стабилизационната макроикономическа политика, анализирайки ролята й по време на икономическа криза, предизвикана от COVID-19 пандемията. Внимание се обръща както на паричната, така и на фискалната... Изследването се фокусира върху стабилизационната макроикономическа политика, анализирайки ролята й по време на икономическа криза, предизвикана от COVID-19 пандемията. Внимание се обръща както на паричната, така и на фискалната политика. Използват се данни за макроикономическата активност, инфлацията, строгостта на ограничителните мерки, равнището на несигурността, степента на финансов стрес за финансовата система и др. Проверяват се две хипотези, формулирани по следния начин. Първата заявява, че с оглед на особеностите на COVID-19 екзогенния шок беше налице необходимост от бърза и решителна реакция чрез стабилизационната макроикономическа политика. Втората хипотеза твърди, че експанзионистичната макроикономическа политика е изиграла ключова роля за излизането от COVID-19 рецесията и преминаването към процес на възстановяване на икономиките. И двете хипотези се потвърждават.