СТАБИЛИЗАЦИОННА РОЛЯ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 КРИЗАТА

Автори

Ключови думи
стабилизационна макроикономическа политика, парична политика, фискална политика, COVID-19 екзогенен шок

Резюме
Изследването се фокусира върху стабилизационната макроикономическа политика, анализирайки ролята й по време на икономическа криза, предизвикана от COVID-19 пандемията. Внимание се обръща както на паричната, така и на фискалната политика. Използват се данни за макроикономическата активност, инфлацията, строгостта на ограничителните мерки, равнището на несигурността, степента на финансов стрес за финансовата система и др. Проверяват се две хипотези, формулирани по следния начин. Първата заявява, че с оглед на особеностите на COVID-19 екзогенния шок беше налице необходимост от бърза и решителна реакция чрез стабилизационната макроикономическа политика. Втората хипотеза твърди, че експанзионистичната макроикономическа политика е изиграла ключова роля за излизането от COVID-19 рецесията и преминаването към процес на възстановяване на икономиките. И двете хипотези се потвърждават.

JEL Класификатор: E32, E52, E62, E63
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    Кръговата икономика е нова област на академичното познание, която налага разработване както на ново учебно съдържание, така и усъвършенстване на методологията за преподаване на свързаната материя. В настоящата разработка образователният процес се разглежда като съставен от няколко ключови компонента, които в своето единство допринасят за ...

  • ОТНОСНО ПРОИЗХОДА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

    Икономическото развитие, като изначален (естествен) стремеж и изконна потребност както на всеки отделен човек, така и на обществото като цяло, освен национален има и специфичен регионален аспект, който под въздействието на множество фактори винаги се осъществява и се реализира като неравномерно развитие. Следователно неравномерността на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

    Предмет и обект: Изследвано е управлението на малки и средни предприятия (МСП) в условията на криза, с акцент върху въздействието на пандемията от COVID-19. Целта на изследването е да идентифицира стратегии и най-добри практики за повишаване на устойчи¬востта и способността за оцеляване на МСП в такива условия. Методи: Изследването се основава ...