Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал

Автори

Ключови думи
вътрешна девалвация, външна девалвация, национална конкурентоспособност, експорт

Резюме
Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен сравнителен анализ, както и извеждане на аргументи за последствията при политики на девалвация (външна или вътрешна); второ, изследване динамиката на износа като индикатор за посткризисно възстановяване – със значителна важност за страните с отворен тип на икономиката, които понасят и с особена сила ефектите на девалвацията в нейните две проявления: външна и вътрешна. В резултат от изследването се достига до оценката, че всяко абсолютизиране на необходимостта от девалвиране на националната валута, като основен инструмент за подкрепа на износа, изглежда необоснована и следва да се разглежда заедно с потенциалните негативи и рискове.

JEL Класификатор: F41, F43
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа

    Един от най-широко разпространените методи за стратегически анализ, който трябва да „примири” застъпниците на интровертните управленски концепции (за организационното съвършенство, за управлението на процеси, за икономичното производство и пр.) с екстровертните подходи (маркетинговият, на стратегическото управление по резултати, на системите за ...

  • Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране

    След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента. В статията се ...

  • Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата

    В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на ...