Година 2015, Брой 1

Дата на издаване

30.3.2015 г.

Съдържание

 • ТАНЯ ГОРЧЕВА
  Градовете като привлекателна туристическа дестинация
  Резюме: Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната... Изследването на големите градски центрове като туристически дестинации се извършва от различни гледни точки. Анализирането им е значимо, тъй като те са носители на важни характеристики за избора на дестинацията и нейната привлекателност. Посочените аргументи се разгръщат в първия параграф на изложението, където се извършва и постановката на самото изследване. Във втория параграф се извежда дефиниция на понятието „градска туристическата дестинация” и се определят съдържателните елементи. Те имат значение за формирането на концептуални и практически модели за повишаване на нейната привлекателност. Съответно в третия и четвъртия параграфи на разработката се дава кратко описание и се прилага методика, основана на „Глобалния индекс за привлекателност на градовете” (The Global Power City Index), за да се анализира класацията на десетте най-привлекателни градски туристически дестинации в света за 2014 г.
 • БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа
  JEL: O21
  Резюме: Един от най-широко разпространените методи за стратегически анализ, който трябва да „примири” застъпниците на интровертните управленски концепции (за организационното съвършенство, за управлението на процеси, за икономичното... Един от най-широко разпространените методи за стратегически анализ, който трябва да „примири” застъпниците на интровертните управленски концепции (за организационното съвършенство, за управлението на процеси, за икономичното производство и пр.) с екстровертните подходи (маркетинговият, на стратегическото управление по резултати, на системите за ранно предупреждение и пр.), е SWOT анализът. Отделяйки еднаква тежест на анализа на външната среда и на вътрешното състояние на обекта, той изследва възможните съчетания на външните и вътрешните фактори, за да генерира идеи за стратегически избор. Прегледът на SWOT анализите, които са неразделна част от действащите в момента стратегически документи, дават основание да се твърди, че прилагането им е силно ограничено в методологично отношение, което не дава възможност да се направят адекватни изводи и на-бележат подходящи стратегии за развитие. В статията се застъпва тезата, че SWOT анализът може да бъде много по-полезен, ако се прилага правилно и ако се използват пълните му възможности.
 • ГЕОРГИ ГЕРГАНОВ, ВИОЛЕТА БЛАЖЕВА
  Арендуването на земеделска земя и неговото счетоводно третиране
  JEL: Q15, M40
  Резюме: След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите... След възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като най-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента. В статията се разглеждат недостатъци на нормативната база, регламентираща ползването на земеделските земи чрез договори за аренда/рента и проблемите, които се проявяват при натуралното заплащане.
 • М. Димитров
  Глобални ефекти на вътрешната и външната девалвация върху експортния потенциал
  JEL: F41, F43
  Резюме: Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата... Целта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен сравнителен анализ, както и извеждане на аргументи за последствията при политики на девалвация (външна или вътрешна); второ, изследване динамиката на износа като индикатор за посткризисно възстановяване – със значителна важност за страните с отворен тип на икономиката, които понасят и с особена сила ефектите на девалвацията в нейните две проявления: външна и вътрешна. В резултат от изследването се достига до оценката, че всяко абсолютизиране на необходимостта от девалвиране на националната валута, като основен инструмент за подкрепа на износа, изглежда необоснована и следва да се разглежда заедно с потенциалните негативи и рискове.
 • А. Павлов
  Концепции за планиране на материалните потребности във фирмата
  JEL: G31
  Резюме: В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във... В статията се прави системен преглед на съвременните концепции за управление на материалните потребности на фирмата. Последователно се разисква по същността и конкретните технологии за планиране на материалните потребности във фирмата. Специално внимание се отделя на технологията за определяне на количествата на фирмените поръчки, определяне на количествата за закупуване във фирмата относно характеристика на концепцията за буферния запас. Достига се до извода, че при планирането на фирмените материални потребности концепцията за буферният запас е лесно приложима, защото планираните поръчки могат да се определят просто като буферният запас се приспадне от първоначалния баланс на наличните запаси. От друга страна, буферният период на доставяне е малко по-труден за приложение, защо-то той не може да бъде получен чрез изкуствено повишаване на основния период на доставяне с някаква величина за сигурност.