МНОГОЕЗИЧИЕ, ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДИДАКТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

Автори

Ключови думи
многоезичие, езиково многообразие, бизнес комуникации.

Резюме
В основата на бизнес комуникациите стои използването на езика като средство за общуване. В съвременните условия на глобализация хората често са многоезични – познават, разбират и използват няколко езика. Това се дължи както на разширяването на международната търговия и бизнес, така и на честите контакти в личната сфера. Езиковото многообразие засяга социалната среда, професионалната реализация и културния живот на гражданите. Според съвременните концепции многоезичният индивид трябва да притежава познания по най-малко два други езика в еднакви или различни области на общуване. Така разбирано, многоезичието съответства напълно на езиковата поли¬тика на Европейския съюз. Основната цел на разработката е да проучи актуалното състояние на многоезичието в бизнес комуникациите и да обобщи някои теоретични аспекти на дидактиката на многоезичието.

JEL Класификатор: A20, Z19, М29
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    Реализирането на идеята за електронната демокрация е важна част на информационното общество, чиято реализация е приоритетна задача за страните от ЕС. В статията се анализират някои от основните проявления на електронната демокрация и тяхното отражение върху засилване на демокрацията, демократичните институти и демократичните процеси. Вниманието ...

  • ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

    Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Република Казахстан активно прилага такива нови информационни технологии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на ма¬те¬ри-ала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното ...

  • АУТСОРСИНГЪТ НА ПЕЧАТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЧАСТ ОТ ГЛОБАЛНИЯ АУТСОРСИНГ ПАЗАР

    Новите условия и глобализацията, в които работи мениджмънтът на търговските предприятия, налагат търсенето на иновативни, гъвкави и адаптивни управленски инструменти, един от които е аутсорсингът. Той спомага за повишаване ефективността от дейността на ангажираните в процеса предприятия и позволява на аутсорсинг доставчиците да разширят и ...