Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство

Автори

Ключови думи
мониторинг, парникови газове, източници на парникови газове, селско стопанство, анализ

Резюме
В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по източници от селското стопанство на България за периода 1990 – 2012 г. В допълнение е направен и сравнителен анализ спрямо периода 1961 – 1989 г. В резултат на изследването са изведени препоръки относно провеждането на мониторинга в бъдеще.

JEL Класификатор: Q54
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата

    Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за устойчивост, които се представят пред акционерите и пред обществото. В настоящата статия се дава дефиниция на понятието ...

  • Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване

    Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите. Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на финансовото оповестяване на нематериалните активи аспекти, спазването на които би улеснило във висока степен ...

  • Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията

    Статията е разделена в две части: 1) Теоретико-методологични въпроси на носещия капацитет на дестинацията и 2)Анализ на взаимовръзката туристически посещения – туристическо присъствие в България. В първата част е изяснена съдържателната страна на понятието „носещ капацитет на туристическото място”. Представени са основните му измерения в ...