Година 2015, Брой 4

Дата на издаване

23.12.2015 г.

Съдържание

 • Йоахим Хентце, Бьорн Тиес
  Цели, предписания и стандарти при изготвянето на доклади за устойчиво развитие на предприемачествата
  JEL: L26
  Резюме: Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за... Предприемачество, на което идеята за устойчиво развитие не му е чужда, следва систематично принципите на устойчивия мениджмънт. Към тях неотменно спада спазването на предписанията и стандартите за оформяне на докладите за устойчивост, които се представят пред акционерите и пред обществото. В настоящата статия се дава дефиниция на понятието „устойчив мениджмънт” и се разкриват изискванията и стандартите за деклариране на неговото прилагане, както и за докладване на постигнатите в следствие на това резултати.
 • ПЕТЯ ИВАНОВА
  Анализ на туристическите посещения в България в контекста на носещия капацитет на дестинацията
  JEL: L83, Z32
  Резюме: Статията е разделена в две части: 1) Теоретико-методологични въпроси на носещия капацитет на дестинацията и 2)Анализ на взаимовръзката туристически посещения – туристическо присъствие в България. В първата част е изяснена... Статията е разделена в две части: 1) Теоретико-методологични въпроси на носещия капацитет на дестинацията и 2)Анализ на взаимовръзката туристически посещения – туристическо присъствие в България. В първата част е изяснена съдържателната страна на понятието „носещ капацитет на туристическото място”. Представени са основните му измерения в систематизиран вид. Изведени са същностните черти на основните параметри и са дадени примерни такива. Получените резултати в теоретико-методологичен план са добра теоретична основа за други изследвания по въпросите на носещия капацитет на дестинацията. Във втората част на статията се анализират туристическите посещения в България през периода 2009 – 2014 г. в четири основни направления: продължителност на престоя; характеристики туристи/резиденти; географска концентрация на посетителите; степен на сезонност. Тези четири направления операционализират оценяването на туристическите посещения съобразно идеята за носещ капацитет.
 • АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ
  Хедж фондовете – еволюция и перспективи
  Резюме: Статията разглежда и анализира процесите по зараждане на индустрията на хедж фондовете и нейното развитие в глобален мащаб до наши дни. Изследването разкрива, че хедж фондовете възникват далеч преди 1949 г. Достига се до извод, че... Статията разглежда и анализира процесите по зараждане на индустрията на хедж фондовете и нейното развитие в глобален мащаб до наши дни. Изследването разкрива, че хедж фондовете възникват далеч преди 1949 г. Достига се до извод, че не хедж фондовете причиняват финансовите кризи, а те само експлоатират диспропорциите в икономическото развитие, несъвършенствата на финансовите системи, неадекватната нормативна база или неефективните регулации в областта на финансовите пазари. Статията показва, че развитието на индустрията на хедж фондовете е много чувствителна към финансовите кризи, но след последната такава, разразила се на глобално ниво през 2008 г., тяхната популярност като инвестиционен инструмент не намалява, а нараства.
 • РАДКА НЕНОВА
  Мониторинг на парниковите газове от селското стопанство
  JEL: Q54
  Резюме: В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с... В статията е извършен мониторинг на парниковите газове от селското стопанство. За целта е изследвана връзката между климатичните промени и селското стопанство. Проучени са международни и национални документи, свързани с предотвратяване изменението на климата. Извършен е анализ на нивата и темповете на изменение в емисиите на парникови газове по източници от селското стопанство на България за периода 1990 – 2012 г. В допълнение е направен и сравнителен анализ спрямо периода 1961 – 1989 г. В резултат на изследването са изведени препоръки относно провеждането на мониторинга в бъдеще.
 • Н. Грозева
  Нематериални активи и качество на финансовото оповестяване
  JEL: M41
  Резюме: Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите. Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на... Актуалността на разработката е продиктувана от съвременното развитие на икономиката, в което все повече доминира ориентацията към знанието и иновациите. Предмет на настоящата статия е разкриването на някои ключови за качеството на финансовото оповестяване на нематериалните активи аспекти, спазването на които би улеснило във висока степен комуникацията между участниците на международните пазари. Обект на изследване са нематериалните активи, разработени вътрешно и представени във финансовите отчети на предприятията по при-мера на софтуерния бранш. Изследователската хипотеза е, че е възможно включването на информация за вътрешносъздадените нематериални активи във финансовите отчети на софтуерните производители, което би повишило нейната полезност.