Заветни моменти за икономиката и обществото

Автори

Ключови думи
Нова икономика, държавно и пазарно регулиране, човек и общество

Резюме
Конструкцията на икономическата система на обществото претърпя сериозни изменения през изминалите 100 години и в международната си част – световните пазари. Отидоха в историята свързани със златото парични стандарти. От 1944 г. доларът се превърна в международни пари. Шейсет години по-късно се появи и еврото. Логиката на развитието на икономическите процеси подсказва, че бъдещите световни пари ще са рожба на кошница от националните пари на най-мощните икономика в света. Глобализацията в света тласка развитието на икономическата система в тази посока. От своя страна намесата на държавата в икономиката през следващите години ще става задължителна. Мястото й не само е „сторено”, но то пространствено се разширява, а ролята й ще се увеличава. Мястото и ролята на човека в икономиката обаче е толкова значимо, че без него, по същество, не може да се говори за икономика. Той я „оживява” и я прави действаща. Икономиката е създадена от човека и за човека, за да обезпечи неговия живот. Следователно човекът трябва да стои в центъра на икономиката. Икономиката да бъде за човека, а не човекът за икономиката.

JEL Класификатор: А11, А13
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Финансовата наука в променяща се Европа – предизвикателства и перспективи

    С отбелязването на 65-годишнината от създаването на първата българска академична катедра по финансови науки (7–8 април 2017 г.) в СА „Д. А. Ценов” – Свищов се даде достойна оценка и се откри дебат за съграденото през годините, предизвикателствата пред настоящето и перспективите за развитие в бъдещето. Проведената международна научнопрактическа ...

  • Защо победи Тръмп – отговорът на теорията на перспективите

    От позициите на поведенческия подход и теорията на перспективите статията предлага обяснение, защо понякога се избира алтернатива, която в сравнение с останалите възможности дава по-лош и по-несигурен очакван резултат. Примерът, който се анализира, е победата на Д. Тръмп на президентските избори в САЩ през 2016 г. Причините се намират в удачната ...

  • Пазарът на труда на ЕС (разгледан през призмата на еластичностите)

    В настоящата разработка се дискутират и теоретичните парадигми, и приложенията на еластичностите на пазара на труда в рамките на Европейския съюз, състоящ се от 28 страни – членки. Разработката се базира на изследване (2014–2016), което е проведено от автора относно ефектите на трудовия пазар в рамките на ЕС-28, с основни репери – общите модели, ...