Към авторите

Изисквания при депозиране на материал за сп. "Народностопански архив"

1. Обем:минимум - 12 страници;
максимум – 20 страници.
2. Депозиране на материалите:
една разпечатки (на хартиен носител) и в електронен вид (CD);
резюме в обем от половин страница;
визитка на автора (авторите) с E-mail и GSM.
3. Технически характеристики:
изпълнение Word 7.0 (минимум);
размер на страницата А4, 29-31 реда и 60-65 знака в ред;
шрифт – Times New Roman 14 pt;
полета – стандартни (Top - 1"; Bottom – 1"; Left – 1,25"; Right – 1,25" или Top – 2.54 см.; Bottom – 2.54 см; Left – 3.17 см; Right – 3.17 см);
номерация на страницата – долу вдясно;
текст под линия – размер 10 pt;
графики и фигури – Power Point.
4. Оформление
наименование на статията - шрифт Times New Roman 14pt, с големи букви Bold - центрирано;
име на автора (пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име) - шрифт Times New Roman 13pt с големи букви Bold – изравнено вдясно, научна степен, научно звание;
на нов ред - наименованията и адресите на организациите, които представлява (месторабота);
адрес, телефони за контакти и E-mail;
След два празни реда се помества резюме на български език /Abstract/ в обем до 15 реда, като се прилагат общите изисквания към текста и наклонен шрифт /Italic/.
на нов ред се излагат ключовите думи на български и английски език на отделни редове /Key words/ - дескриптори според основните правила за текста с наклонен шрифт.
след един празен ред следва текстът на изложението.
таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста;
между текста на статията и таблиците (съответно фигурите, графиките и формулите) се оставя един празен интервал. Текстът под тях се центрира и след един празен интервал се изписва с размер на шрифта Times New Roman 14 pt. Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12pt.
формулите се създават с Equation Editor или се вграждат като обекти, ако са създадени със специални програми.

Декларация: изтеглете оттук

Шаблон: изтеглете оттук