• Мариам Восканян, Хрипсиме Габриелян
  ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА АРМЕНИЯ
  Резюме: новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят устойчив икономически растеж в дългосрочен план и това да доведе до неефективност на основните механизми за макроикономическо регулиране и особено на тези, които имат дългосрочно и нееднозначно въздействие върху икономиката. Целта на изследването е да се оцени въздействието на фискалната поли-тика върху икономическия растеж, както и да се намерят фундаментални допирни точки за увеличаване на въздействието на основните инструменти върху икономическата активност чрез подобряване на трансмисионните механизми. Методологията на изследването се основава на преглед на съществуващите в научната литература теоретични и практически модели на въздействието на фискалната нормативна уредба върху икономическия растеж и последващо апробиране на най-оптималните от тях по примера на арменската икономика. Резултатите от проучването водят до заключението, че в настоящия си формат фискалната политика на Армения няма правилното положително въздействие върху темпа на икономически растеж и следователно изисква фундаментално преразглеждане и разра-ботване на подходяща стратегия, насочена към осигуряване на устойчив икономически растеж в дългосрочен план.
 • Мариам Восканян
  ФОНДОВАТА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В АРМЕНИЯ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ И РОЛЯ ЗА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА
  JEL: H55
  Резюме: Както на теория, така и на практика системата на пенсионните фондове, решава много важни проблеми, свързани с икономическото развитие. Тя решава най-вече социални въпроси, като в много отношения допринася за изравняване на доходите на населението, за повишаване на стандарта на живот на населението в пенсионна възраст, както и за решаване на много други социални и икономически задачи. Когато обаче става дума за развиващи се пазари, фондовата пенсионна система изисква по-голямо внимание както от страна на надзора, така и от гледна точка на самите механизми и принципи за въвеждане на фондова пенсионна система в страната. Изследването анализира фондовата система за пенсионно осигуряване на Република Армения по отношение на ефективността на нейните инвестиции и въздействието ѝ върху икономическия растеж на страната.