• Николай Калистратов
    ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА
    JEL: Q32, Q43
    Резюме: Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат тясна взаимовръзка помежду си, които могат да доведат до положителен или отрицателен баланс. Първият се характеризира със стабилни институции, леки регулации, голяма данъчна основа, често пъти високи данъци и приходи и малък размер на икономиката в сянка. Вторият – който се приема за отрицателен – има противоположни измерения с нестабилни институции, прекомерно и натрапчиво регули-ране, различни по вид данъчни основи и малки приходи, но големи размери на сивата икономика. Колкото по-голям е данъчният клин (разликата между общата цена на труда и доходите, останали след данъчно облагане), толкова по-голяма става и неформалната икономика. Целта на разработката е да представи резултати от емпирично теренно проучване на нагласите на работодатели и работници към икономиката в сянка, съчетано с дебат за ефективните мерки за ограничаване на „сивия сектор“.