ИКОНОМИКАТА В СЯНКА И УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ – ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАГЛАСИ И МЕРКИ ЗА БОРБА

Автори

Ключови думи
икономика в сянка, бягство от данъка, разкриваемост и наказуемост

Резюме
Данъчното облагане, корупцията, прекомерните регулации и слабата ефективност на правителствата са сочени като основни причини за възникването на явлението “икономика в сянка” (още „сива" „сенчеста“, „нерегистрирана“ или "неформална" икономика са синонимни понятия). Най-често срещаните теоретични модели застъпват тезата, че тези променливи имат тясна взаимовръзка помежду си, които могат да доведат до положителен или отрицателен баланс. Първият се характеризира със стабилни институции, леки регулации, голяма данъчна основа, често пъти високи данъци и приходи и малък размер на икономиката в сянка. Вторият – който се приема за отрицателен – има противоположни измерения с нестабилни институции, прекомерно и натрапчиво регули-ране, различни по вид данъчни основи и малки приходи, но големи размери на сивата икономика. Колкото по-голям е данъчният клин (разликата между общата цена на труда и доходите, останали след данъчно облагане), толкова по-голяма става и неформалната икономика. Целта на разработката е да представи резултати от емпирично теренно проучване на нагласите на работодатели и работници към икономиката в сянка, съчетано с дебат за ефективните мерки за ограничаване на „сивия сектор“.

JEL Класификатор: Q32, Q43
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА – КРИТИЧЕН ПОГЛЕД ЗА ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС

    Поводът за тази статия е представянето на книгата на проф. д.ик.н. Гарабед Минасян „Конвергентна икономика“ , организирано от Съюза на икономистите в България с любезното съдействие на фондация „проф. д-р Минко Русенов“. По време на обсъждането и дискусиите икономисти от различни университети и научни институции представиха своите виждания по ...

  • ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА АРМЕНИЯ

    новната цел на макроикономическото регулиране е постигането на устойчив икономически растеж и развитие в дългосрочен план. В същото време, при развиващите се икономики съществува опасността институциите да не успеят да осигурят устойчив икономически растеж в дългосрочен план и това да доведе до неефективност на основните механизми за ...

  • НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МСП В ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В БЪЛГАРИЯ

    Целта на статията е да отправи препоръки за развитието на системата за дуално образование в България от гледна точка на увеличаване участието на МСП и отчитайки регионалните специфики на образователната структура на населението и младежката безработица. Финансови стимули, мащабна информационна кампания и видимост на участващите фирми са едни от ...