• Божидар Божинов
  Банковата сигурност – основни проявления и аспекти
  JEL: G21
  Резюме: В статия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват промените в икономическата, технологичната и организационната среда в която функционира търговската банка. Банковата сигурност се разгледа като ангажимент на банковата институция да осигури безопасно съхраняване и управление на собствените и клиентските активи, свързаната с тях информация, както и обезпечаване на физическата сигурност и безопасност на намиращите се клиенти и служители в офисите на банката. Основните аспекти на банковата сигурност са свързани с осигуряване на физическа безопасност на банковите активи, служители и клиенти; осигуряване на информационна безопасност на банковите активи, както и на свързаната с тях и тяхното управление информация; осигуряване на икономическата (финансова) сигурност на банковата институция.
 • Божидар Божинов
  Перспективи пред моделите за ранно предсказване на кризисни ситуации в банковия сектор
  JEL: G21
  Резюме: Първата за настоящия век глобална финансово-икономическа криза отново напомни на икономистите за уязвимостта на банковата система от външни сътресения. Проблемите в банковия сектор се измерват в милиарди евро разходи за подпомагане и стабилизиране на банките в най-засегнатите страни. Във връзка с това настоящата статия си поставя за цел да анализира опциите за предсказване на банкови затруднения и проблеми чрез модели, като вниманието се насочва към тези, базирани на сигналния подход. Въз основа на извършеното изследване е направен опит за конструиране на механизъм за усъвършенстване на сигнално базираните модели за прогнозиране на кризисни ситуации в банковия сектор.