Банковата сигурност – основни проявления и аспекти

Автори

Ключови думи
банки, сигурност, управление, информационни технологии, политики

Резюме
В статия се поставя за цел да се изследват предизвикателствата пред банковата сигурност в началото на новото хилядолетие, като особен акцент се поставя върху новите проявления на заплахи за нормалното функциониране на банковите институции. В този аспект изпъква и изследователската теза, че заплахите за банковата сигурност отразяват промените в икономическата, технологичната и организационната среда в която функционира търговската банка.

Банковата сигурност се разгледа като ангажимент на банковата институция да осигури безопасно съхраняване и управление на собствените и клиентските активи, свързаната с тях информация, както и обезпечаване на физическата сигурност и безопасност на намиращите се клиенти и служители в офисите на банката. Основните аспекти на банковата сигурност са свързани с осигуряване на физическа безопасност на банковите активи, служители и клиенти; осигуряване на информационна безопасност на банковите активи, както и на свързаната с тях и тяхното управление информация; осигуряване на икономическата (финансова) сигурност на банковата институция.

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Регулирането на електроенергийните пазари – пречка или необходимост

    През последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на електроенергийните ...

  • Някои основни въпроси относно осигуряването на платежоспособност в предприятието

    Показателите за ликвидност са едни от най-често използваните и популярни финансови индикатори за платежоспособността в предприятието. Освен най-често прилаганите коефициенти за ликвидност, финансовият цикъл предоставя допълнителна възможност за измерване на срока на обращаемост на активите и платежоспособността на предприятието. Целта на ...

  • Тенденции в развитието на финансовите параметри на банките в България (2008 – 2015 г.)

    Кредитирането и влогонабирането са ключови за кредитните институции операции, които имат голямо значение за постига¬нето на ефективност в банковата дейност. Тя от своя страна следва да бъде измерена количествено, възможност за което предоставят редица известни в банковата теория и практика коефициенти. В тази насока обект на анализ в разработката ...