• Н. Гущеров
    Регулирането на електроенергийните пазари – пречка или необходимост
    JEL: L51, D42
    Резюме: През последните 30 години в световен мащаб се извършват радикални промени в организационната структура не електроенергийните пазари. Типичните за отрасъла вертикално интегрирани структури (ВИ) се разделят на малки по размер и независими помежду си дружества с цел стимулиране на конкуренцията. Основен момент при реформирането на електроенергийните пазари е създаването на регулаторен орган и регулаторни механизми, които да съпътстват процеса на либерализация на пазара. Но дали тези механизми и регулирането като цяло са необходими? Извеждането на конкретен отговор на този въпрос е и целта на настоящата статия. Обектът на разработката е регулира¬нето на енергийните пазари като метод за повишаване на ефективността на дружествата и работата на пазара. Предмет на изследването са раз-личните регулаторни механизми, използвани в електроенергийните пазари в ЕС и в България. Извършеният анализ, дава основанието да опре-делим необходимостта от регулирането на електроенергийните пазари за обективна. Регулиране трябва да се прилага в два от четирите сегмента на пазара, а именно при преноса и разпределението на електроенергията. Прилагането му в останалите два сегмента, производство и доставка, трябва да бъде ограничено до минимум.